วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 919001 ถึง 919100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 919001 ถึง 919100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 919001 ถึง 919100 (Nine hundred nineteen thousand and one to Nine hundred nineteen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
919001 Nine hundred nineteen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
919002 Nine hundred nineteen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
919003 Nine hundred nineteen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
919004 Nine hundred nineteen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
919005 Nine hundred nineteen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
919006 Nine hundred nineteen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก
919007 Nine hundred nineteen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
919008 Nine hundred nineteen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
919009 Nine hundred nineteen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
919010 Nine hundred nineteen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
919011 Nine hundred nineteen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
919012 Nine hundred nineteen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
919013 Nine hundred nineteen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
919014 Nine hundred nineteen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
919015 Nine hundred nineteen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
919016 Nine hundred nineteen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
919017 Nine hundred nineteen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
919018 Nine hundred nineteen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
919019 Nine hundred nineteen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
919020 Nine hundred nineteen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
919021 Nine hundred nineteen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
919022 Nine hundred nineteen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
919023 Nine hundred nineteen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
919024 Nine hundred nineteen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
919025 Nine hundred nineteen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
919026 Nine hundred nineteen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
919027 Nine hundred nineteen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
919028 Nine hundred nineteen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
919029 Nine hundred nineteen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
919030 Nine hundred nineteen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
919031 Nine hundred nineteen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
919032 Nine hundred nineteen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
919033 Nine hundred nineteen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
919034 Nine hundred nineteen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
919035 Nine hundred nineteen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
919036 Nine hundred nineteen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
919037 Nine hundred nineteen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
919038 Nine hundred nineteen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
919039 Nine hundred nineteen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
919040 Nine hundred nineteen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
919041 Nine hundred nineteen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
919042 Nine hundred nineteen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
919043 Nine hundred nineteen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
919044 Nine hundred nineteen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
919045 Nine hundred nineteen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
919046 Nine hundred nineteen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
919047 Nine hundred nineteen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
919048 Nine hundred nineteen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
919049 Nine hundred nineteen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
919050 Nine hundred nineteen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
919051 Nine hundred nineteen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
919052 Nine hundred nineteen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
919053 Nine hundred nineteen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
919054 Nine hundred nineteen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
919055 Nine hundred nineteen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
919056 Nine hundred nineteen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
919057 Nine hundred nineteen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
919058 Nine hundred nineteen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
919059 Nine hundred nineteen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
919060 Nine hundred nineteen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
919061 Nine hundred nineteen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
919062 Nine hundred nineteen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
919063 Nine hundred nineteen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
919064 Nine hundred nineteen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
919065 Nine hundred nineteen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
919066 Nine hundred nineteen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
919067 Nine hundred nineteen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
919068 Nine hundred nineteen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
919069 Nine hundred nineteen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
919070 Nine hundred nineteen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
919071 Nine hundred nineteen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
919072 Nine hundred nineteen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
919073 Nine hundred nineteen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
919074 Nine hundred nineteen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
919075 Nine hundred nineteen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
919076 Nine hundred nineteen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
919077 Nine hundred nineteen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
919078 Nine hundred nineteen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
919079 Nine hundred nineteen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
919080 Nine hundred nineteen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
919081 Nine hundred nineteen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
919082 Nine hundred nineteen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
919083 Nine hundred nineteen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
919084 Nine hundred nineteen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
919085 Nine hundred nineteen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
919086 Nine hundred nineteen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
919087 Nine hundred nineteen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
919088 Nine hundred nineteen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
919089 Nine hundred nineteen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
919090 Nine hundred nineteen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
919091 Nine hundred nineteen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
919092 Nine hundred nineteen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
919093 Nine hundred nineteen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
919094 Nine hundred nineteen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
919095 Nine hundred nineteen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
919096 Nine hundred nineteen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
919097 Nine hundred nineteen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
919098 Nine hundred nineteen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
919099 Nine hundred nineteen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
919100 Nine hundred nineteen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 919001 ถึง 919100 (Nine hundred nineteen thousand and one to Nine hundred nineteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 919101-919200, 919201-919300, 919301-919400, 919401-919500, 919501-919600, 919601-919700, 919701-919800, 919801-919900, 919901-920000, 920001-920100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 918901-919000, 918801-918900, 918701-918800, 918601-918700, 918501-918600, 918401-918500, 918301-918400, 918201-918300, 918101-918200, 918001-918100