วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918801 ถึง 918900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918801 ถึง 918900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918801 ถึง 918900 (Nine hundred eighteen thousand eight hundred and one to Nine hundred eighteen thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
918801 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
918802 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
918803 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
918804 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
918805 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
918806 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
918807 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
918808 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
918809 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
918810 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
918811 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
918812 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
918813 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
918814 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
918815 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
918816 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
918817 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
918818 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
918819 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
918820 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
918821 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
918822 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
918823 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
918824 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
918825 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
918826 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
918827 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
918828 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
918829 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
918830 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
918831 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
918832 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
918833 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
918834 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
918835 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
918836 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
918837 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
918838 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
918839 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
918840 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
918841 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
918842 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
918843 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
918844 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
918845 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
918846 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
918847 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
918848 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
918849 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
918850 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
918851 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
918852 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
918853 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
918854 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
918855 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
918856 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
918857 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
918858 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
918859 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
918860 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
918861 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
918862 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
918863 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
918864 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
918865 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
918866 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
918867 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
918868 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
918869 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
918870 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
918871 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
918872 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
918873 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
918874 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
918875 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
918876 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
918877 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
918878 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
918879 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
918880 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
918881 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
918882 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
918883 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
918884 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
918885 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
918886 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
918887 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
918888 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
918889 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
918890 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
918891 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
918892 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
918893 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
918894 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
918895 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
918896 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
918897 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
918898 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
918899 Nine hundred eighteen thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
918900 Nine hundred eighteen thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918801 ถึง 918900 (Nine hundred eighteen thousand eight hundred and one to Nine hundred eighteen thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 918901-919000, 919001-919100, 919101-919200, 919201-919300, 919301-919400, 919401-919500, 919501-919600, 919601-919700, 919701-919800, 919801-919900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 918701-918800, 918601-918700, 918501-918600, 918401-918500, 918301-918400, 918201-918300, 918101-918200, 918001-918100, 917901-918000, 917801-917900