วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918601 ถึง 918700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918601 ถึง 918700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918601 ถึง 918700 (Nine hundred eighteen thousand six hundred and one to Nine hundred eighteen thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
918601 Nine hundred eighteen thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
918602 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
918603 Nine hundred eighteen thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
918604 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
918605 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
918606 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
918607 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
918608 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
918609 Nine hundred eighteen thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
918610 Nine hundred eighteen thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
918611 Nine hundred eighteen thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
918612 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
918613 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
918614 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
918615 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
918616 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
918617 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
918618 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
918619 Nine hundred eighteen thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
918620 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
918621 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
918622 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
918623 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
918624 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
918625 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
918626 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
918627 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
918628 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
918629 Nine hundred eighteen thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
918630 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
918631 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
918632 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
918633 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
918634 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
918635 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
918636 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
918637 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
918638 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
918639 Nine hundred eighteen thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
918640 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
918641 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
918642 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
918643 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
918644 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
918645 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
918646 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
918647 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
918648 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
918649 Nine hundred eighteen thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
918650 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
918651 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
918652 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
918653 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
918654 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
918655 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
918656 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
918657 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
918658 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
918659 Nine hundred eighteen thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
918660 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
918661 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
918662 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
918663 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
918664 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
918665 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
918666 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
918667 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
918668 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
918669 Nine hundred eighteen thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
918670 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
918671 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
918672 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
918673 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
918674 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
918675 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
918676 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
918677 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
918678 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
918679 Nine hundred eighteen thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
918680 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
918681 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
918682 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
918683 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
918684 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
918685 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
918686 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
918687 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
918688 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
918689 Nine hundred eighteen thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
918690 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
918691 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
918692 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
918693 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
918694 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
918695 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
918696 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
918697 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
918698 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
918699 Nine hundred eighteen thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
918700 Nine hundred eighteen thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918601 ถึง 918700 (Nine hundred eighteen thousand six hundred and one to Nine hundred eighteen thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 918701-918800, 918801-918900, 918901-919000, 919001-919100, 919101-919200, 919201-919300, 919301-919400, 919401-919500, 919501-919600, 919601-919700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 918501-918600, 918401-918500, 918301-918400, 918201-918300, 918101-918200, 918001-918100, 917901-918000, 917801-917900, 917701-917800, 917601-917700