วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918401 ถึง 918500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918401 ถึง 918500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918401 ถึง 918500 (Nine hundred eighteen thousand four hundred and one to Nine hundred eighteen thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
918401 Nine hundred eighteen thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
918402 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
918403 Nine hundred eighteen thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
918404 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
918405 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
918406 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
918407 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
918408 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
918409 Nine hundred eighteen thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
918410 Nine hundred eighteen thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
918411 Nine hundred eighteen thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
918412 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
918413 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
918414 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
918415 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
918416 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
918417 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
918418 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
918419 Nine hundred eighteen thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
918420 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
918421 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
918422 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
918423 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
918424 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
918425 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
918426 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
918427 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
918428 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
918429 Nine hundred eighteen thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
918430 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
918431 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
918432 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
918433 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
918434 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
918435 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
918436 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
918437 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
918438 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
918439 Nine hundred eighteen thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
918440 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
918441 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
918442 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
918443 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
918444 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
918445 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
918446 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
918447 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
918448 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
918449 Nine hundred eighteen thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
918450 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
918451 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
918452 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
918453 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
918454 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
918455 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
918456 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
918457 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
918458 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
918459 Nine hundred eighteen thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
918460 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
918461 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
918462 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
918463 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
918464 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
918465 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
918466 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
918467 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
918468 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
918469 Nine hundred eighteen thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
918470 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
918471 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
918472 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
918473 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
918474 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
918475 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
918476 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
918477 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
918478 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
918479 Nine hundred eighteen thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
918480 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
918481 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
918482 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
918483 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
918484 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
918485 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
918486 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
918487 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
918488 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
918489 Nine hundred eighteen thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
918490 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
918491 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
918492 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
918493 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
918494 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
918495 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
918496 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
918497 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
918498 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
918499 Nine hundred eighteen thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
918500 Nine hundred eighteen thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918401 ถึง 918500 (Nine hundred eighteen thousand four hundred and one to Nine hundred eighteen thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 918501-918600, 918601-918700, 918701-918800, 918801-918900, 918901-919000, 919001-919100, 919101-919200, 919201-919300, 919301-919400, 919401-919500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 918301-918400, 918201-918300, 918101-918200, 918001-918100, 917901-918000, 917801-917900, 917701-917800, 917601-917700, 917501-917600, 917401-917500