วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918301 ถึง 918400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918301 ถึง 918400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918301 ถึง 918400 (Nine hundred eighteen thousand three hundred and one to Nine hundred eighteen thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
918301 Nine hundred eighteen thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
918302 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
918303 Nine hundred eighteen thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
918304 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
918305 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
918306 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
918307 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
918308 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
918309 Nine hundred eighteen thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
918310 Nine hundred eighteen thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
918311 Nine hundred eighteen thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
918312 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
918313 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
918314 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
918315 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
918316 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
918317 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
918318 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
918319 Nine hundred eighteen thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
918320 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
918321 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
918322 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
918323 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
918324 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
918325 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
918326 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
918327 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
918328 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
918329 Nine hundred eighteen thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
918330 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
918331 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
918332 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
918333 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
918334 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
918335 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
918336 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
918337 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
918338 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
918339 Nine hundred eighteen thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
918340 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
918341 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
918342 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
918343 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
918344 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
918345 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
918346 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
918347 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
918348 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
918349 Nine hundred eighteen thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
918350 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
918351 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
918352 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
918353 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
918354 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
918355 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
918356 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
918357 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
918358 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
918359 Nine hundred eighteen thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
918360 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
918361 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
918362 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
918363 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
918364 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
918365 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
918366 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
918367 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
918368 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
918369 Nine hundred eighteen thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
918370 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
918371 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
918372 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
918373 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
918374 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
918375 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
918376 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
918377 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
918378 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
918379 Nine hundred eighteen thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
918380 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
918381 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
918382 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
918383 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
918384 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
918385 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
918386 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
918387 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
918388 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
918389 Nine hundred eighteen thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
918390 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
918391 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
918392 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
918393 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
918394 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
918395 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
918396 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
918397 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
918398 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
918399 Nine hundred eighteen thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
918400 Nine hundred eighteen thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918301 ถึง 918400 (Nine hundred eighteen thousand three hundred and one to Nine hundred eighteen thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 918401-918500, 918501-918600, 918601-918700, 918701-918800, 918801-918900, 918901-919000, 919001-919100, 919101-919200, 919201-919300, 919301-919400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 918201-918300, 918101-918200, 918001-918100, 917901-918000, 917801-917900, 917701-917800, 917601-917700, 917501-917600, 917401-917500, 917301-917400