วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918201 ถึง 918300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918201 ถึง 918300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918201 ถึง 918300 (Nine hundred eighteen thousand two hundred and one to Nine hundred eighteen thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
918201 Nine hundred eighteen thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
918202 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
918203 Nine hundred eighteen thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
918204 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
918205 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
918206 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
918207 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
918208 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
918209 Nine hundred eighteen thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
918210 Nine hundred eighteen thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
918211 Nine hundred eighteen thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
918212 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
918213 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
918214 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
918215 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
918216 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
918217 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
918218 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
918219 Nine hundred eighteen thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
918220 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
918221 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
918222 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
918223 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
918224 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
918225 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
918226 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
918227 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
918228 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
918229 Nine hundred eighteen thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
918230 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
918231 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
918232 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
918233 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
918234 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
918235 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
918236 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
918237 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
918238 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
918239 Nine hundred eighteen thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
918240 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
918241 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
918242 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
918243 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
918244 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
918245 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
918246 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
918247 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
918248 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
918249 Nine hundred eighteen thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
918250 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
918251 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
918252 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
918253 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
918254 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
918255 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
918256 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
918257 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
918258 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
918259 Nine hundred eighteen thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
918260 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
918261 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
918262 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
918263 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
918264 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
918265 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
918266 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
918267 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
918268 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
918269 Nine hundred eighteen thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
918270 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
918271 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
918272 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
918273 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
918274 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
918275 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
918276 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
918277 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
918278 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
918279 Nine hundred eighteen thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
918280 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
918281 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
918282 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
918283 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
918284 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
918285 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
918286 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
918287 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
918288 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
918289 Nine hundred eighteen thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
918290 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
918291 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
918292 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
918293 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
918294 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
918295 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
918296 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
918297 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
918298 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
918299 Nine hundred eighteen thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
918300 Nine hundred eighteen thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918201 ถึง 918300 (Nine hundred eighteen thousand two hundred and one to Nine hundred eighteen thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 918301-918400, 918401-918500, 918501-918600, 918601-918700, 918701-918800, 918801-918900, 918901-919000, 919001-919100, 919101-919200, 919201-919300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 918101-918200, 918001-918100, 917901-918000, 917801-917900, 917701-917800, 917601-917700, 917501-917600, 917401-917500, 917301-917400, 917201-917300