วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918001 ถึง 918100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 918001 ถึง 918100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918001 ถึง 918100 (Nine hundred eighteen thousand and one to Nine hundred eighteen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
918001 Nine hundred eighteen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
918002 Nine hundred eighteen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สอง
918003 Nine hundred eighteen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม
918004 Nine hundred eighteen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่
918005 Nine hundred eighteen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
918006 Nine hundred eighteen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก
918007 Nine hundred eighteen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
918008 Nine hundred eighteen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด
918009 Nine hundred eighteen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
918010 Nine hundred eighteen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
918011 Nine hundred eighteen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
918012 Nine hundred eighteen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
918013 Nine hundred eighteen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
918014 Nine hundred eighteen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
918015 Nine hundred eighteen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
918016 Nine hundred eighteen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
918017 Nine hundred eighteen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
918018 Nine hundred eighteen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
918019 Nine hundred eighteen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
918020 Nine hundred eighteen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
918021 Nine hundred eighteen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
918022 Nine hundred eighteen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
918023 Nine hundred eighteen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
918024 Nine hundred eighteen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
918025 Nine hundred eighteen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
918026 Nine hundred eighteen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
918027 Nine hundred eighteen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
918028 Nine hundred eighteen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
918029 Nine hundred eighteen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
918030 Nine hundred eighteen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
918031 Nine hundred eighteen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
918032 Nine hundred eighteen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
918033 Nine hundred eighteen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
918034 Nine hundred eighteen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
918035 Nine hundred eighteen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
918036 Nine hundred eighteen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
918037 Nine hundred eighteen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
918038 Nine hundred eighteen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
918039 Nine hundred eighteen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
918040 Nine hundred eighteen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
918041 Nine hundred eighteen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
918042 Nine hundred eighteen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
918043 Nine hundred eighteen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
918044 Nine hundred eighteen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
918045 Nine hundred eighteen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
918046 Nine hundred eighteen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
918047 Nine hundred eighteen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
918048 Nine hundred eighteen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
918049 Nine hundred eighteen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
918050 Nine hundred eighteen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
918051 Nine hundred eighteen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
918052 Nine hundred eighteen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
918053 Nine hundred eighteen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
918054 Nine hundred eighteen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
918055 Nine hundred eighteen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
918056 Nine hundred eighteen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
918057 Nine hundred eighteen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
918058 Nine hundred eighteen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
918059 Nine hundred eighteen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
918060 Nine hundred eighteen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
918061 Nine hundred eighteen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
918062 Nine hundred eighteen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
918063 Nine hundred eighteen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
918064 Nine hundred eighteen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
918065 Nine hundred eighteen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
918066 Nine hundred eighteen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
918067 Nine hundred eighteen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
918068 Nine hundred eighteen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
918069 Nine hundred eighteen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
918070 Nine hundred eighteen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
918071 Nine hundred eighteen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
918072 Nine hundred eighteen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
918073 Nine hundred eighteen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
918074 Nine hundred eighteen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
918075 Nine hundred eighteen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
918076 Nine hundred eighteen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
918077 Nine hundred eighteen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
918078 Nine hundred eighteen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
918079 Nine hundred eighteen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
918080 Nine hundred eighteen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
918081 Nine hundred eighteen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
918082 Nine hundred eighteen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
918083 Nine hundred eighteen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
918084 Nine hundred eighteen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
918085 Nine hundred eighteen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
918086 Nine hundred eighteen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
918087 Nine hundred eighteen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
918088 Nine hundred eighteen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
918089 Nine hundred eighteen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
918090 Nine hundred eighteen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
918091 Nine hundred eighteen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
918092 Nine hundred eighteen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
918093 Nine hundred eighteen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
918094 Nine hundred eighteen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
918095 Nine hundred eighteen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
918096 Nine hundred eighteen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
918097 Nine hundred eighteen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
918098 Nine hundred eighteen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
918099 Nine hundred eighteen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
918100 Nine hundred eighteen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอททีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 918001 ถึง 918100 (Nine hundred eighteen thousand and one to Nine hundred eighteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 918101-918200, 918201-918300, 918301-918400, 918401-918500, 918501-918600, 918601-918700, 918701-918800, 918801-918900, 918901-919000, 919001-919100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 917901-918000, 917801-917900, 917701-917800, 917601-917700, 917501-917600, 917401-917500, 917301-917400, 917201-917300, 917101-917200, 917001-917100