วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 917001 ถึง 917100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 917001 ถึง 917100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 917001 ถึง 917100 (Nine hundred seventeen thousand and one to Nine hundred seventeen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
917001 Nine hundred seventeen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
917002 Nine hundred seventeen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
917003 Nine hundred seventeen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
917004 Nine hundred seventeen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
917005 Nine hundred seventeen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
917006 Nine hundred seventeen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
917007 Nine hundred seventeen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
917008 Nine hundred seventeen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
917009 Nine hundred seventeen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
917010 Nine hundred seventeen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
917011 Nine hundred seventeen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
917012 Nine hundred seventeen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
917013 Nine hundred seventeen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
917014 Nine hundred seventeen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
917015 Nine hundred seventeen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
917016 Nine hundred seventeen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
917017 Nine hundred seventeen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
917018 Nine hundred seventeen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
917019 Nine hundred seventeen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
917020 Nine hundred seventeen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
917021 Nine hundred seventeen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
917022 Nine hundred seventeen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
917023 Nine hundred seventeen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
917024 Nine hundred seventeen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
917025 Nine hundred seventeen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
917026 Nine hundred seventeen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
917027 Nine hundred seventeen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
917028 Nine hundred seventeen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
917029 Nine hundred seventeen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
917030 Nine hundred seventeen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
917031 Nine hundred seventeen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
917032 Nine hundred seventeen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
917033 Nine hundred seventeen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
917034 Nine hundred seventeen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
917035 Nine hundred seventeen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
917036 Nine hundred seventeen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
917037 Nine hundred seventeen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
917038 Nine hundred seventeen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
917039 Nine hundred seventeen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
917040 Nine hundred seventeen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
917041 Nine hundred seventeen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
917042 Nine hundred seventeen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
917043 Nine hundred seventeen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
917044 Nine hundred seventeen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
917045 Nine hundred seventeen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
917046 Nine hundred seventeen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
917047 Nine hundred seventeen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
917048 Nine hundred seventeen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
917049 Nine hundred seventeen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
917050 Nine hundred seventeen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
917051 Nine hundred seventeen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
917052 Nine hundred seventeen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
917053 Nine hundred seventeen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
917054 Nine hundred seventeen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
917055 Nine hundred seventeen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
917056 Nine hundred seventeen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
917057 Nine hundred seventeen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
917058 Nine hundred seventeen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
917059 Nine hundred seventeen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
917060 Nine hundred seventeen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
917061 Nine hundred seventeen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
917062 Nine hundred seventeen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
917063 Nine hundred seventeen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
917064 Nine hundred seventeen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
917065 Nine hundred seventeen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
917066 Nine hundred seventeen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
917067 Nine hundred seventeen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
917068 Nine hundred seventeen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
917069 Nine hundred seventeen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
917070 Nine hundred seventeen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
917071 Nine hundred seventeen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
917072 Nine hundred seventeen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
917073 Nine hundred seventeen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
917074 Nine hundred seventeen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
917075 Nine hundred seventeen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
917076 Nine hundred seventeen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
917077 Nine hundred seventeen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
917078 Nine hundred seventeen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
917079 Nine hundred seventeen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
917080 Nine hundred seventeen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
917081 Nine hundred seventeen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
917082 Nine hundred seventeen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
917083 Nine hundred seventeen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
917084 Nine hundred seventeen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
917085 Nine hundred seventeen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
917086 Nine hundred seventeen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
917087 Nine hundred seventeen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
917088 Nine hundred seventeen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
917089 Nine hundred seventeen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
917090 Nine hundred seventeen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
917091 Nine hundred seventeen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
917092 Nine hundred seventeen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
917093 Nine hundred seventeen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
917094 Nine hundred seventeen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
917095 Nine hundred seventeen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
917096 Nine hundred seventeen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
917097 Nine hundred seventeen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
917098 Nine hundred seventeen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
917099 Nine hundred seventeen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
917100 Nine hundred seventeen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 917001 ถึง 917100 (Nine hundred seventeen thousand and one to Nine hundred seventeen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 917101-917200, 917201-917300, 917301-917400, 917401-917500, 917501-917600, 917601-917700, 917701-917800, 917801-917900, 917901-918000, 918001-918100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 916901-917000, 916801-916900, 916701-916800, 916601-916700, 916501-916600, 916401-916500, 916301-916400, 916201-916300, 916101-916200, 916001-916100