วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 916001 ถึง 916100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 916001 ถึง 916100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 916001 ถึง 916100 (Nine hundred sixteen thousand and one to Nine hundred sixteen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
916001 Nine hundred sixteen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
916002 Nine hundred sixteen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สอง
916003 Nine hundred sixteen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม
916004 Nine hundred sixteen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่
916005 Nine hundred sixteen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า
916006 Nine hundred sixteen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก
916007 Nine hundred sixteen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
916008 Nine hundred sixteen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด
916009 Nine hundred sixteen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า
916010 Nine hundred sixteen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ
916011 Nine hundred sixteen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
916012 Nine hundred sixteen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
916013 Nine hundred sixteen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
916014 Nine hundred sixteen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
916015 Nine hundred sixteen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
916016 Nine hundred sixteen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
916017 Nine hundred sixteen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
916018 Nine hundred sixteen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
916019 Nine hundred sixteen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
916020 Nine hundred sixteen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
916021 Nine hundred sixteen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
916022 Nine hundred sixteen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
916023 Nine hundred sixteen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
916024 Nine hundred sixteen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
916025 Nine hundred sixteen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
916026 Nine hundred sixteen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
916027 Nine hundred sixteen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
916028 Nine hundred sixteen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
916029 Nine hundred sixteen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
916030 Nine hundred sixteen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
916031 Nine hundred sixteen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
916032 Nine hundred sixteen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
916033 Nine hundred sixteen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
916034 Nine hundred sixteen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
916035 Nine hundred sixteen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
916036 Nine hundred sixteen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
916037 Nine hundred sixteen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
916038 Nine hundred sixteen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
916039 Nine hundred sixteen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
916040 Nine hundred sixteen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
916041 Nine hundred sixteen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
916042 Nine hundred sixteen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
916043 Nine hundred sixteen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
916044 Nine hundred sixteen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
916045 Nine hundred sixteen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
916046 Nine hundred sixteen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
916047 Nine hundred sixteen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
916048 Nine hundred sixteen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
916049 Nine hundred sixteen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
916050 Nine hundred sixteen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
916051 Nine hundred sixteen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
916052 Nine hundred sixteen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
916053 Nine hundred sixteen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
916054 Nine hundred sixteen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
916055 Nine hundred sixteen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
916056 Nine hundred sixteen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
916057 Nine hundred sixteen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
916058 Nine hundred sixteen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
916059 Nine hundred sixteen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
916060 Nine hundred sixteen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
916061 Nine hundred sixteen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
916062 Nine hundred sixteen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
916063 Nine hundred sixteen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
916064 Nine hundred sixteen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
916065 Nine hundred sixteen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
916066 Nine hundred sixteen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
916067 Nine hundred sixteen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
916068 Nine hundred sixteen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
916069 Nine hundred sixteen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
916070 Nine hundred sixteen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
916071 Nine hundred sixteen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
916072 Nine hundred sixteen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
916073 Nine hundred sixteen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
916074 Nine hundred sixteen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
916075 Nine hundred sixteen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
916076 Nine hundred sixteen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
916077 Nine hundred sixteen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
916078 Nine hundred sixteen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
916079 Nine hundred sixteen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
916080 Nine hundred sixteen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
916081 Nine hundred sixteen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
916082 Nine hundred sixteen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
916083 Nine hundred sixteen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
916084 Nine hundred sixteen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
916085 Nine hundred sixteen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
916086 Nine hundred sixteen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
916087 Nine hundred sixteen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
916088 Nine hundred sixteen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
916089 Nine hundred sixteen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
916090 Nine hundred sixteen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
916091 Nine hundred sixteen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
916092 Nine hundred sixteen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
916093 Nine hundred sixteen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
916094 Nine hundred sixteen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
916095 Nine hundred sixteen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
916096 Nine hundred sixteen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
916097 Nine hundred sixteen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
916098 Nine hundred sixteen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
916099 Nine hundred sixteen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
916100 Nine hundred sixteen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 916001 ถึง 916100 (Nine hundred sixteen thousand and one to Nine hundred sixteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 916101-916200, 916201-916300, 916301-916400, 916401-916500, 916501-916600, 916601-916700, 916701-916800, 916801-916900, 916901-917000, 917001-917100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 915901-916000, 915801-915900, 915701-915800, 915601-915700, 915501-915600, 915401-915500, 915301-915400, 915201-915300, 915101-915200, 915001-915100