วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 915801 ถึง 915900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 915801 ถึง 915900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 915801 ถึง 915900 (Nine hundred fifteen thousand eight hundred and one to Nine hundred fifteen thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
915801 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
915802 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
915803 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
915804 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
915805 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
915806 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
915807 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
915808 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
915809 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
915810 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
915811 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
915812 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
915813 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
915814 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
915815 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
915816 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
915817 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
915818 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
915819 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
915820 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
915821 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
915822 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
915823 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
915824 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
915825 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
915826 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
915827 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
915828 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
915829 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
915830 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
915831 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
915832 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
915833 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
915834 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
915835 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
915836 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
915837 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
915838 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
915839 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
915840 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
915841 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
915842 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
915843 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
915844 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
915845 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
915846 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
915847 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
915848 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
915849 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
915850 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
915851 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
915852 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
915853 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
915854 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
915855 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
915856 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
915857 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
915858 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
915859 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
915860 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
915861 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
915862 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
915863 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
915864 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
915865 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
915866 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
915867 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
915868 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
915869 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
915870 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
915871 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
915872 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
915873 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
915874 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
915875 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
915876 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
915877 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
915878 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
915879 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
915880 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
915881 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
915882 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
915883 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
915884 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
915885 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
915886 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
915887 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
915888 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
915889 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
915890 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
915891 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
915892 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
915893 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
915894 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
915895 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
915896 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
915897 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
915898 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
915899 Nine hundred fifteen thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
915900 Nine hundred fifteen thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 915801 ถึง 915900 (Nine hundred fifteen thousand eight hundred and one to Nine hundred fifteen thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 915901-916000, 916001-916100, 916101-916200, 916201-916300, 916301-916400, 916401-916500, 916501-916600, 916601-916700, 916701-916800, 916801-916900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 915701-915800, 915601-915700, 915501-915600, 915401-915500, 915301-915400, 915201-915300, 915101-915200, 915001-915100, 914901-915000, 914801-914900