วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 915001 ถึง 915100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 915001 ถึง 915100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 915001 ถึง 915100 (Nine hundred fifteen thousand and one to Nine hundred fifteen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
915001 Nine hundred fifteen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
915002 Nine hundred fifteen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
915003 Nine hundred fifteen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
915004 Nine hundred fifteen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
915005 Nine hundred fifteen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
915006 Nine hundred fifteen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก
915007 Nine hundred fifteen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
915008 Nine hundred fifteen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
915009 Nine hundred fifteen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
915010 Nine hundred fifteen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
915011 Nine hundred fifteen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
915012 Nine hundred fifteen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
915013 Nine hundred fifteen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
915014 Nine hundred fifteen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
915015 Nine hundred fifteen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
915016 Nine hundred fifteen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
915017 Nine hundred fifteen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
915018 Nine hundred fifteen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
915019 Nine hundred fifteen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
915020 Nine hundred fifteen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
915021 Nine hundred fifteen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
915022 Nine hundred fifteen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
915023 Nine hundred fifteen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
915024 Nine hundred fifteen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
915025 Nine hundred fifteen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
915026 Nine hundred fifteen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
915027 Nine hundred fifteen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
915028 Nine hundred fifteen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
915029 Nine hundred fifteen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
915030 Nine hundred fifteen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
915031 Nine hundred fifteen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
915032 Nine hundred fifteen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
915033 Nine hundred fifteen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
915034 Nine hundred fifteen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
915035 Nine hundred fifteen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
915036 Nine hundred fifteen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
915037 Nine hundred fifteen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
915038 Nine hundred fifteen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
915039 Nine hundred fifteen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
915040 Nine hundred fifteen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
915041 Nine hundred fifteen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
915042 Nine hundred fifteen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
915043 Nine hundred fifteen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
915044 Nine hundred fifteen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
915045 Nine hundred fifteen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
915046 Nine hundred fifteen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
915047 Nine hundred fifteen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
915048 Nine hundred fifteen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
915049 Nine hundred fifteen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
915050 Nine hundred fifteen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
915051 Nine hundred fifteen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
915052 Nine hundred fifteen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
915053 Nine hundred fifteen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
915054 Nine hundred fifteen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
915055 Nine hundred fifteen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
915056 Nine hundred fifteen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
915057 Nine hundred fifteen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
915058 Nine hundred fifteen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
915059 Nine hundred fifteen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
915060 Nine hundred fifteen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
915061 Nine hundred fifteen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
915062 Nine hundred fifteen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
915063 Nine hundred fifteen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
915064 Nine hundred fifteen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
915065 Nine hundred fifteen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
915066 Nine hundred fifteen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
915067 Nine hundred fifteen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
915068 Nine hundred fifteen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
915069 Nine hundred fifteen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
915070 Nine hundred fifteen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
915071 Nine hundred fifteen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
915072 Nine hundred fifteen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
915073 Nine hundred fifteen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
915074 Nine hundred fifteen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
915075 Nine hundred fifteen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
915076 Nine hundred fifteen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
915077 Nine hundred fifteen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
915078 Nine hundred fifteen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
915079 Nine hundred fifteen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
915080 Nine hundred fifteen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
915081 Nine hundred fifteen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
915082 Nine hundred fifteen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
915083 Nine hundred fifteen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
915084 Nine hundred fifteen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
915085 Nine hundred fifteen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
915086 Nine hundred fifteen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
915087 Nine hundred fifteen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
915088 Nine hundred fifteen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
915089 Nine hundred fifteen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
915090 Nine hundred fifteen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
915091 Nine hundred fifteen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
915092 Nine hundred fifteen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
915093 Nine hundred fifteen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
915094 Nine hundred fifteen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
915095 Nine hundred fifteen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
915096 Nine hundred fifteen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
915097 Nine hundred fifteen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
915098 Nine hundred fifteen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
915099 Nine hundred fifteen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
915100 Nine hundred fifteen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 915001 ถึง 915100 (Nine hundred fifteen thousand and one to Nine hundred fifteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 915101-915200, 915201-915300, 915301-915400, 915401-915500, 915501-915600, 915601-915700, 915701-915800, 915801-915900, 915901-916000, 916001-916100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 914901-915000, 914801-914900, 914701-914800, 914601-914700, 914501-914600, 914401-914500, 914301-914400, 914201-914300, 914101-914200, 914001-914100