วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 914801 ถึง 914900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 914801 ถึง 914900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 914801 ถึง 914900 (Nine hundred fourteen thousand eight hundred and one to Nine hundred fourteen thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
914801 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
914802 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
914803 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
914804 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
914805 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
914806 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
914807 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
914808 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
914809 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
914810 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
914811 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
914812 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
914813 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
914814 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
914815 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
914816 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
914817 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
914818 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
914819 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
914820 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
914821 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
914822 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
914823 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
914824 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
914825 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
914826 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
914827 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
914828 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
914829 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
914830 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
914831 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
914832 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
914833 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
914834 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
914835 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
914836 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
914837 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
914838 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
914839 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
914840 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
914841 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
914842 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
914843 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
914844 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
914845 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
914846 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
914847 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
914848 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
914849 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
914850 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
914851 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
914852 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
914853 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
914854 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
914855 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
914856 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
914857 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
914858 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
914859 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
914860 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
914861 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
914862 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
914863 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
914864 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
914865 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
914866 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
914867 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
914868 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
914869 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
914870 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
914871 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
914872 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
914873 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
914874 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
914875 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
914876 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
914877 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
914878 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
914879 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
914880 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
914881 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
914882 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
914883 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
914884 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
914885 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
914886 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
914887 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
914888 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
914889 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
914890 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
914891 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
914892 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
914893 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
914894 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
914895 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
914896 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
914897 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
914898 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
914899 Nine hundred fourteen thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
914900 Nine hundred fourteen thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 914801 ถึง 914900 (Nine hundred fourteen thousand eight hundred and one to Nine hundred fourteen thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 914901-915000, 915001-915100, 915101-915200, 915201-915300, 915301-915400, 915401-915500, 915501-915600, 915601-915700, 915701-915800, 915801-915900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 914701-914800, 914601-914700, 914501-914600, 914401-914500, 914301-914400, 914201-914300, 914101-914200, 914001-914100, 913901-914000, 913801-913900