วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 914201 ถึง 914300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 914201 ถึง 914300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 914201 ถึง 914300 (Nine hundred fourteen thousand two hundred and one to Nine hundred fourteen thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
914201 Nine hundred fourteen thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
914202 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
914203 Nine hundred fourteen thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
914204 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
914205 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
914206 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
914207 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
914208 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
914209 Nine hundred fourteen thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
914210 Nine hundred fourteen thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
914211 Nine hundred fourteen thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
914212 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
914213 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
914214 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
914215 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
914216 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
914217 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
914218 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
914219 Nine hundred fourteen thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
914220 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
914221 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
914222 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
914223 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
914224 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
914225 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
914226 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
914227 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
914228 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
914229 Nine hundred fourteen thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
914230 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
914231 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
914232 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
914233 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
914234 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
914235 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
914236 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
914237 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
914238 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
914239 Nine hundred fourteen thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
914240 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
914241 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
914242 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
914243 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
914244 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
914245 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
914246 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
914247 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
914248 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
914249 Nine hundred fourteen thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
914250 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
914251 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
914252 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
914253 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
914254 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
914255 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
914256 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
914257 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
914258 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
914259 Nine hundred fourteen thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
914260 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
914261 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
914262 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
914263 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
914264 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
914265 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
914266 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
914267 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
914268 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
914269 Nine hundred fourteen thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
914270 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
914271 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
914272 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
914273 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
914274 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
914275 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
914276 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
914277 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
914278 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
914279 Nine hundred fourteen thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
914280 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
914281 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
914282 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
914283 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
914284 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
914285 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
914286 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
914287 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
914288 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
914289 Nine hundred fourteen thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
914290 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
914291 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
914292 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
914293 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
914294 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
914295 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
914296 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
914297 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
914298 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
914299 Nine hundred fourteen thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
914300 Nine hundred fourteen thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 914201 ถึง 914300 (Nine hundred fourteen thousand two hundred and one to Nine hundred fourteen thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 914301-914400, 914401-914500, 914501-914600, 914601-914700, 914701-914800, 914801-914900, 914901-915000, 915001-915100, 915101-915200, 915201-915300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 914101-914200, 914001-914100, 913901-914000, 913801-913900, 913701-913800, 913601-913700, 913501-913600, 913401-913500, 913301-913400, 913201-913300