วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 914001 ถึง 914100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 914001 ถึง 914100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 914001 ถึง 914100 (Nine hundred fourteen thousand and one to Nine hundred fourteen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
914001 Nine hundred fourteen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
914002 Nine hundred fourteen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สอง
914003 Nine hundred fourteen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม
914004 Nine hundred fourteen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่
914005 Nine hundred fourteen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
914006 Nine hundred fourteen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก
914007 Nine hundred fourteen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
914008 Nine hundred fourteen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด
914009 Nine hundred fourteen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
914010 Nine hundred fourteen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
914011 Nine hundred fourteen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
914012 Nine hundred fourteen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
914013 Nine hundred fourteen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
914014 Nine hundred fourteen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
914015 Nine hundred fourteen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
914016 Nine hundred fourteen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
914017 Nine hundred fourteen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
914018 Nine hundred fourteen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
914019 Nine hundred fourteen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
914020 Nine hundred fourteen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
914021 Nine hundred fourteen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
914022 Nine hundred fourteen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
914023 Nine hundred fourteen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
914024 Nine hundred fourteen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
914025 Nine hundred fourteen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
914026 Nine hundred fourteen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
914027 Nine hundred fourteen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
914028 Nine hundred fourteen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
914029 Nine hundred fourteen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
914030 Nine hundred fourteen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
914031 Nine hundred fourteen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
914032 Nine hundred fourteen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
914033 Nine hundred fourteen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
914034 Nine hundred fourteen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
914035 Nine hundred fourteen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
914036 Nine hundred fourteen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
914037 Nine hundred fourteen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
914038 Nine hundred fourteen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
914039 Nine hundred fourteen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
914040 Nine hundred fourteen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
914041 Nine hundred fourteen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
914042 Nine hundred fourteen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
914043 Nine hundred fourteen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
914044 Nine hundred fourteen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
914045 Nine hundred fourteen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
914046 Nine hundred fourteen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
914047 Nine hundred fourteen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
914048 Nine hundred fourteen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
914049 Nine hundred fourteen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
914050 Nine hundred fourteen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
914051 Nine hundred fourteen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
914052 Nine hundred fourteen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
914053 Nine hundred fourteen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
914054 Nine hundred fourteen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
914055 Nine hundred fourteen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
914056 Nine hundred fourteen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
914057 Nine hundred fourteen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
914058 Nine hundred fourteen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
914059 Nine hundred fourteen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
914060 Nine hundred fourteen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
914061 Nine hundred fourteen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
914062 Nine hundred fourteen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
914063 Nine hundred fourteen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
914064 Nine hundred fourteen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
914065 Nine hundred fourteen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
914066 Nine hundred fourteen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
914067 Nine hundred fourteen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
914068 Nine hundred fourteen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
914069 Nine hundred fourteen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
914070 Nine hundred fourteen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
914071 Nine hundred fourteen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
914072 Nine hundred fourteen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
914073 Nine hundred fourteen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
914074 Nine hundred fourteen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
914075 Nine hundred fourteen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
914076 Nine hundred fourteen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
914077 Nine hundred fourteen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
914078 Nine hundred fourteen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
914079 Nine hundred fourteen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
914080 Nine hundred fourteen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
914081 Nine hundred fourteen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
914082 Nine hundred fourteen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
914083 Nine hundred fourteen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
914084 Nine hundred fourteen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
914085 Nine hundred fourteen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
914086 Nine hundred fourteen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
914087 Nine hundred fourteen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
914088 Nine hundred fourteen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
914089 Nine hundred fourteen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
914090 Nine hundred fourteen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
914091 Nine hundred fourteen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
914092 Nine hundred fourteen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
914093 Nine hundred fourteen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
914094 Nine hundred fourteen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
914095 Nine hundred fourteen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
914096 Nine hundred fourteen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
914097 Nine hundred fourteen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
914098 Nine hundred fourteen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
914099 Nine hundred fourteen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
914100 Nine hundred fourteen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 914001 ถึง 914100 (Nine hundred fourteen thousand and one to Nine hundred fourteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 914101-914200, 914201-914300, 914301-914400, 914401-914500, 914501-914600, 914601-914700, 914701-914800, 914801-914900, 914901-915000, 915001-915100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 913901-914000, 913801-913900, 913701-913800, 913601-913700, 913501-913600, 913401-913500, 913301-913400, 913201-913300, 913101-913200, 913001-913100