วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913801 ถึง 913900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913801 ถึง 913900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913801 ถึง 913900 (Nine hundred thirteen thousand eight hundred and one to Nine hundred thirteen thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
913801 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
913802 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
913803 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
913804 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
913805 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
913806 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
913807 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
913808 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
913809 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
913810 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
913811 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
913812 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
913813 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
913814 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
913815 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
913816 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
913817 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
913818 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
913819 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
913820 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
913821 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
913822 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
913823 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
913824 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
913825 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
913826 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
913827 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
913828 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
913829 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
913830 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
913831 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
913832 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
913833 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
913834 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
913835 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
913836 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
913837 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
913838 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
913839 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
913840 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
913841 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
913842 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
913843 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
913844 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
913845 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
913846 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
913847 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
913848 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
913849 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
913850 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
913851 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
913852 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
913853 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
913854 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
913855 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
913856 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
913857 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
913858 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
913859 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
913860 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
913861 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
913862 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
913863 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
913864 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
913865 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
913866 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
913867 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
913868 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
913869 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
913870 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
913871 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
913872 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
913873 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
913874 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
913875 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
913876 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
913877 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
913878 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
913879 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
913880 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
913881 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
913882 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
913883 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
913884 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
913885 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
913886 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
913887 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
913888 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
913889 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
913890 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
913891 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
913892 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
913893 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
913894 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
913895 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
913896 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
913897 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
913898 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
913899 Nine hundred thirteen thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
913900 Nine hundred thirteen thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913801 ถึง 913900 (Nine hundred thirteen thousand eight hundred and one to Nine hundred thirteen thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 913901-914000, 914001-914100, 914101-914200, 914201-914300, 914301-914400, 914401-914500, 914501-914600, 914601-914700, 914701-914800, 914801-914900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 913701-913800, 913601-913700, 913501-913600, 913401-913500, 913301-913400, 913201-913300, 913101-913200, 913001-913100, 912901-913000, 912801-912900