วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913301 ถึง 913400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913301 ถึง 913400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913301 ถึง 913400 (Nine hundred thirteen thousand three hundred and one to Nine hundred thirteen thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
913301 Nine hundred thirteen thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
913302 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
913303 Nine hundred thirteen thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
913304 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
913305 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
913306 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
913307 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
913308 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
913309 Nine hundred thirteen thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
913310 Nine hundred thirteen thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
913311 Nine hundred thirteen thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
913312 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
913313 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
913314 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
913315 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
913316 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
913317 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
913318 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
913319 Nine hundred thirteen thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
913320 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
913321 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
913322 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
913323 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
913324 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
913325 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
913326 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
913327 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
913328 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
913329 Nine hundred thirteen thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
913330 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
913331 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
913332 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
913333 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
913334 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
913335 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
913336 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
913337 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
913338 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
913339 Nine hundred thirteen thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
913340 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
913341 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
913342 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
913343 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
913344 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
913345 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
913346 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
913347 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
913348 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
913349 Nine hundred thirteen thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
913350 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
913351 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
913352 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
913353 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
913354 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
913355 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
913356 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
913357 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
913358 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
913359 Nine hundred thirteen thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
913360 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
913361 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
913362 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
913363 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
913364 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
913365 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
913366 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
913367 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
913368 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
913369 Nine hundred thirteen thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
913370 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
913371 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
913372 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
913373 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
913374 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
913375 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
913376 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
913377 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
913378 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
913379 Nine hundred thirteen thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
913380 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
913381 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
913382 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
913383 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
913384 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
913385 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
913386 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
913387 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
913388 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
913389 Nine hundred thirteen thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
913390 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
913391 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
913392 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
913393 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
913394 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
913395 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
913396 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
913397 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
913398 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
913399 Nine hundred thirteen thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
913400 Nine hundred thirteen thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913301 ถึง 913400 (Nine hundred thirteen thousand three hundred and one to Nine hundred thirteen thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 913401-913500, 913501-913600, 913601-913700, 913701-913800, 913801-913900, 913901-914000, 914001-914100, 914101-914200, 914201-914300, 914301-914400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 913201-913300, 913101-913200, 913001-913100, 912901-913000, 912801-912900, 912701-912800, 912601-912700, 912501-912600, 912401-912500, 912301-912400