วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913201 ถึง 913300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913201 ถึง 913300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913201 ถึง 913300 (Nine hundred thirteen thousand two hundred and one to Nine hundred thirteen thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
913201 Nine hundred thirteen thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
913202 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
913203 Nine hundred thirteen thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
913204 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
913205 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
913206 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
913207 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
913208 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
913209 Nine hundred thirteen thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
913210 Nine hundred thirteen thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
913211 Nine hundred thirteen thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
913212 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
913213 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
913214 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
913215 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
913216 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
913217 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
913218 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
913219 Nine hundred thirteen thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
913220 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
913221 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
913222 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
913223 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
913224 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
913225 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
913226 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
913227 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
913228 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
913229 Nine hundred thirteen thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
913230 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
913231 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
913232 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
913233 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
913234 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
913235 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
913236 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
913237 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
913238 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
913239 Nine hundred thirteen thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
913240 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
913241 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
913242 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
913243 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
913244 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
913245 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
913246 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
913247 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
913248 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
913249 Nine hundred thirteen thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
913250 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
913251 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
913252 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
913253 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
913254 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
913255 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
913256 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
913257 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
913258 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
913259 Nine hundred thirteen thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
913260 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
913261 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
913262 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
913263 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
913264 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
913265 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
913266 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
913267 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
913268 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
913269 Nine hundred thirteen thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
913270 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
913271 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
913272 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
913273 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
913274 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
913275 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
913276 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
913277 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
913278 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
913279 Nine hundred thirteen thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
913280 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
913281 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
913282 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
913283 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
913284 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
913285 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
913286 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
913287 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
913288 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
913289 Nine hundred thirteen thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
913290 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
913291 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
913292 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
913293 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
913294 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
913295 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
913296 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
913297 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
913298 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
913299 Nine hundred thirteen thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
913300 Nine hundred thirteen thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913201 ถึง 913300 (Nine hundred thirteen thousand two hundred and one to Nine hundred thirteen thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 913301-913400, 913401-913500, 913501-913600, 913601-913700, 913701-913800, 913801-913900, 913901-914000, 914001-914100, 914101-914200, 914201-914300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 913101-913200, 913001-913100, 912901-913000, 912801-912900, 912701-912800, 912601-912700, 912501-912600, 912401-912500, 912301-912400, 912201-912300