วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913101 ถึง 913200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913101 ถึง 913200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913101 ถึง 913200 (Nine hundred thirteen thousand one hundred and one to Nine hundred thirteen thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
913101 Nine hundred thirteen thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
913102 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
913103 Nine hundred thirteen thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
913104 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
913105 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
913106 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
913107 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
913108 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
913109 Nine hundred thirteen thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
913110 Nine hundred thirteen thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
913111 Nine hundred thirteen thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
913112 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
913113 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
913114 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
913115 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
913116 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
913117 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
913118 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
913119 Nine hundred thirteen thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
913120 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
913121 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
913122 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
913123 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
913124 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
913125 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
913126 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
913127 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
913128 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
913129 Nine hundred thirteen thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
913130 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
913131 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
913132 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
913133 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
913134 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
913135 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
913136 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
913137 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
913138 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
913139 Nine hundred thirteen thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
913140 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
913141 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
913142 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
913143 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
913144 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
913145 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
913146 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
913147 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
913148 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
913149 Nine hundred thirteen thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
913150 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
913151 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
913152 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
913153 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
913154 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
913155 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
913156 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
913157 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
913158 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
913159 Nine hundred thirteen thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
913160 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
913161 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
913162 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
913163 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
913164 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
913165 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
913166 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
913167 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
913168 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
913169 Nine hundred thirteen thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
913170 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
913171 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
913172 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
913173 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
913174 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
913175 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
913176 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
913177 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
913178 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
913179 Nine hundred thirteen thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
913180 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
913181 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
913182 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
913183 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
913184 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
913185 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
913186 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
913187 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
913188 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
913189 Nine hundred thirteen thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
913190 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
913191 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
913192 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
913193 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
913194 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
913195 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
913196 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
913197 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
913198 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
913199 Nine hundred thirteen thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
913200 Nine hundred thirteen thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913101 ถึง 913200 (Nine hundred thirteen thousand one hundred and one to Nine hundred thirteen thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 913201-913300, 913301-913400, 913401-913500, 913501-913600, 913601-913700, 913701-913800, 913801-913900, 913901-914000, 914001-914100, 914101-914200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 913001-913100, 912901-913000, 912801-912900, 912701-912800, 912601-912700, 912501-912600, 912401-912500, 912301-912400, 912201-912300, 912101-912200