วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913001 ถึง 913100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 913001 ถึง 913100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913001 ถึง 913100 (Nine hundred thirteen thousand and one to Nine hundred thirteen thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
913001 Nine hundred thirteen thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
913002 Nine hundred thirteen thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง
913003 Nine hundred thirteen thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม
913004 Nine hundred thirteen thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่
913005 Nine hundred thirteen thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
913006 Nine hundred thirteen thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก
913007 Nine hundred thirteen thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
913008 Nine hundred thirteen thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด
913009 Nine hundred thirteen thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
913010 Nine hundred thirteen thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
913011 Nine hundred thirteen thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
913012 Nine hundred thirteen thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
913013 Nine hundred thirteen thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
913014 Nine hundred thirteen thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
913015 Nine hundred thirteen thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
913016 Nine hundred thirteen thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
913017 Nine hundred thirteen thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
913018 Nine hundred thirteen thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
913019 Nine hundred thirteen thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
913020 Nine hundred thirteen thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
913021 Nine hundred thirteen thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
913022 Nine hundred thirteen thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
913023 Nine hundred thirteen thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
913024 Nine hundred thirteen thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
913025 Nine hundred thirteen thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
913026 Nine hundred thirteen thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
913027 Nine hundred thirteen thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
913028 Nine hundred thirteen thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
913029 Nine hundred thirteen thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
913030 Nine hundred thirteen thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
913031 Nine hundred thirteen thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
913032 Nine hundred thirteen thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
913033 Nine hundred thirteen thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
913034 Nine hundred thirteen thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
913035 Nine hundred thirteen thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
913036 Nine hundred thirteen thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
913037 Nine hundred thirteen thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
913038 Nine hundred thirteen thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
913039 Nine hundred thirteen thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
913040 Nine hundred thirteen thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
913041 Nine hundred thirteen thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
913042 Nine hundred thirteen thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
913043 Nine hundred thirteen thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
913044 Nine hundred thirteen thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
913045 Nine hundred thirteen thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
913046 Nine hundred thirteen thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
913047 Nine hundred thirteen thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
913048 Nine hundred thirteen thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
913049 Nine hundred thirteen thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
913050 Nine hundred thirteen thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
913051 Nine hundred thirteen thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
913052 Nine hundred thirteen thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
913053 Nine hundred thirteen thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
913054 Nine hundred thirteen thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
913055 Nine hundred thirteen thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
913056 Nine hundred thirteen thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
913057 Nine hundred thirteen thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
913058 Nine hundred thirteen thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
913059 Nine hundred thirteen thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
913060 Nine hundred thirteen thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
913061 Nine hundred thirteen thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
913062 Nine hundred thirteen thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
913063 Nine hundred thirteen thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
913064 Nine hundred thirteen thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
913065 Nine hundred thirteen thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
913066 Nine hundred thirteen thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
913067 Nine hundred thirteen thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
913068 Nine hundred thirteen thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
913069 Nine hundred thirteen thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
913070 Nine hundred thirteen thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
913071 Nine hundred thirteen thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
913072 Nine hundred thirteen thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
913073 Nine hundred thirteen thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
913074 Nine hundred thirteen thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
913075 Nine hundred thirteen thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
913076 Nine hundred thirteen thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
913077 Nine hundred thirteen thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
913078 Nine hundred thirteen thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
913079 Nine hundred thirteen thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
913080 Nine hundred thirteen thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
913081 Nine hundred thirteen thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
913082 Nine hundred thirteen thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
913083 Nine hundred thirteen thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
913084 Nine hundred thirteen thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
913085 Nine hundred thirteen thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
913086 Nine hundred thirteen thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
913087 Nine hundred thirteen thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
913088 Nine hundred thirteen thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
913089 Nine hundred thirteen thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
913090 Nine hundred thirteen thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
913091 Nine hundred thirteen thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
913092 Nine hundred thirteen thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
913093 Nine hundred thirteen thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
913094 Nine hundred thirteen thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
913095 Nine hundred thirteen thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
913096 Nine hundred thirteen thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
913097 Nine hundred thirteen thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
913098 Nine hundred thirteen thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
913099 Nine hundred thirteen thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
913100 Nine hundred thirteen thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 913001 ถึง 913100 (Nine hundred thirteen thousand and one to Nine hundred thirteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 913101-913200, 913201-913300, 913301-913400, 913401-913500, 913501-913600, 913601-913700, 913701-913800, 913801-913900, 913901-914000, 914001-914100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 912901-913000, 912801-912900, 912701-912800, 912601-912700, 912501-912600, 912401-912500, 912301-912400, 912201-912300, 912101-912200, 912001-912100