วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 912001 ถึง 912100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 912001 ถึง 912100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 912001 ถึง 912100 (Nine hundred twelve thousand and one to Nine hundred twelve thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
912001 Nine hundred twelve thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
912002 Nine hundred twelve thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สอง
912003 Nine hundred twelve thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม
912004 Nine hundred twelve thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่
912005 Nine hundred twelve thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
912006 Nine hundred twelve thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก
912007 Nine hundred twelve thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
912008 Nine hundred twelve thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด
912009 Nine hundred twelve thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
912010 Nine hundred twelve thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
912011 Nine hundred twelve thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
912012 Nine hundred twelve thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
912013 Nine hundred twelve thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
912014 Nine hundred twelve thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
912015 Nine hundred twelve thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
912016 Nine hundred twelve thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
912017 Nine hundred twelve thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
912018 Nine hundred twelve thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
912019 Nine hundred twelve thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
912020 Nine hundred twelve thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
912021 Nine hundred twelve thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
912022 Nine hundred twelve thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
912023 Nine hundred twelve thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
912024 Nine hundred twelve thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
912025 Nine hundred twelve thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
912026 Nine hundred twelve thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
912027 Nine hundred twelve thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
912028 Nine hundred twelve thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
912029 Nine hundred twelve thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
912030 Nine hundred twelve thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
912031 Nine hundred twelve thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
912032 Nine hundred twelve thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
912033 Nine hundred twelve thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
912034 Nine hundred twelve thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
912035 Nine hundred twelve thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
912036 Nine hundred twelve thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
912037 Nine hundred twelve thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
912038 Nine hundred twelve thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
912039 Nine hundred twelve thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
912040 Nine hundred twelve thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
912041 Nine hundred twelve thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
912042 Nine hundred twelve thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
912043 Nine hundred twelve thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
912044 Nine hundred twelve thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
912045 Nine hundred twelve thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
912046 Nine hundred twelve thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
912047 Nine hundred twelve thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
912048 Nine hundred twelve thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
912049 Nine hundred twelve thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
912050 Nine hundred twelve thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
912051 Nine hundred twelve thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
912052 Nine hundred twelve thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
912053 Nine hundred twelve thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
912054 Nine hundred twelve thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
912055 Nine hundred twelve thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
912056 Nine hundred twelve thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
912057 Nine hundred twelve thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
912058 Nine hundred twelve thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
912059 Nine hundred twelve thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
912060 Nine hundred twelve thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
912061 Nine hundred twelve thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
912062 Nine hundred twelve thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
912063 Nine hundred twelve thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
912064 Nine hundred twelve thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
912065 Nine hundred twelve thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
912066 Nine hundred twelve thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
912067 Nine hundred twelve thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
912068 Nine hundred twelve thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
912069 Nine hundred twelve thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
912070 Nine hundred twelve thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
912071 Nine hundred twelve thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
912072 Nine hundred twelve thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
912073 Nine hundred twelve thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
912074 Nine hundred twelve thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
912075 Nine hundred twelve thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
912076 Nine hundred twelve thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
912077 Nine hundred twelve thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
912078 Nine hundred twelve thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
912079 Nine hundred twelve thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
912080 Nine hundred twelve thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
912081 Nine hundred twelve thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
912082 Nine hundred twelve thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
912083 Nine hundred twelve thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
912084 Nine hundred twelve thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
912085 Nine hundred twelve thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
912086 Nine hundred twelve thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
912087 Nine hundred twelve thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
912088 Nine hundred twelve thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
912089 Nine hundred twelve thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
912090 Nine hundred twelve thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
912091 Nine hundred twelve thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
912092 Nine hundred twelve thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
912093 Nine hundred twelve thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
912094 Nine hundred twelve thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
912095 Nine hundred twelve thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
912096 Nine hundred twelve thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
912097 Nine hundred twelve thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
912098 Nine hundred twelve thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
912099 Nine hundred twelve thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
912100 Nine hundred twelve thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 912001 ถึง 912100 (Nine hundred twelve thousand and one to Nine hundred twelve thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 912101-912200, 912201-912300, 912301-912400, 912401-912500, 912501-912600, 912601-912700, 912701-912800, 912801-912900, 912901-913000, 913001-913100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 911901-912000, 911801-911900, 911701-911800, 911601-911700, 911501-911600, 911401-911500, 911301-911400, 911201-911300, 911101-911200, 911001-911100