วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 911001 ถึง 911100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 911001 ถึง 911100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 911001 ถึง 911100 (Nine hundred eleven thousand and one to Nine hundred eleven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
911001 Nine hundred eleven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
911002 Nine hundred eleven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
911003 Nine hundred eleven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
911004 Nine hundred eleven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
911005 Nine hundred eleven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
911006 Nine hundred eleven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
911007 Nine hundred eleven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
911008 Nine hundred eleven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
911009 Nine hundred eleven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
911010 Nine hundred eleven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
911011 Nine hundred eleven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
911012 Nine hundred eleven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
911013 Nine hundred eleven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
911014 Nine hundred eleven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
911015 Nine hundred eleven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
911016 Nine hundred eleven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
911017 Nine hundred eleven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
911018 Nine hundred eleven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
911019 Nine hundred eleven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
911020 Nine hundred eleven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
911021 Nine hundred eleven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
911022 Nine hundred eleven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
911023 Nine hundred eleven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
911024 Nine hundred eleven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
911025 Nine hundred eleven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
911026 Nine hundred eleven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
911027 Nine hundred eleven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
911028 Nine hundred eleven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
911029 Nine hundred eleven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
911030 Nine hundred eleven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
911031 Nine hundred eleven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
911032 Nine hundred eleven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
911033 Nine hundred eleven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
911034 Nine hundred eleven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
911035 Nine hundred eleven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
911036 Nine hundred eleven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
911037 Nine hundred eleven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
911038 Nine hundred eleven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
911039 Nine hundred eleven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
911040 Nine hundred eleven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
911041 Nine hundred eleven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
911042 Nine hundred eleven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
911043 Nine hundred eleven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
911044 Nine hundred eleven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
911045 Nine hundred eleven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
911046 Nine hundred eleven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
911047 Nine hundred eleven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
911048 Nine hundred eleven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
911049 Nine hundred eleven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
911050 Nine hundred eleven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
911051 Nine hundred eleven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
911052 Nine hundred eleven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
911053 Nine hundred eleven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
911054 Nine hundred eleven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
911055 Nine hundred eleven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
911056 Nine hundred eleven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
911057 Nine hundred eleven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
911058 Nine hundred eleven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
911059 Nine hundred eleven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
911060 Nine hundred eleven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
911061 Nine hundred eleven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
911062 Nine hundred eleven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
911063 Nine hundred eleven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
911064 Nine hundred eleven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
911065 Nine hundred eleven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
911066 Nine hundred eleven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
911067 Nine hundred eleven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
911068 Nine hundred eleven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
911069 Nine hundred eleven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
911070 Nine hundred eleven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
911071 Nine hundred eleven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
911072 Nine hundred eleven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
911073 Nine hundred eleven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
911074 Nine hundred eleven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
911075 Nine hundred eleven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
911076 Nine hundred eleven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
911077 Nine hundred eleven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
911078 Nine hundred eleven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
911079 Nine hundred eleven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
911080 Nine hundred eleven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
911081 Nine hundred eleven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
911082 Nine hundred eleven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
911083 Nine hundred eleven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
911084 Nine hundred eleven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
911085 Nine hundred eleven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
911086 Nine hundred eleven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
911087 Nine hundred eleven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
911088 Nine hundred eleven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
911089 Nine hundred eleven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
911090 Nine hundred eleven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
911091 Nine hundred eleven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
911092 Nine hundred eleven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
911093 Nine hundred eleven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
911094 Nine hundred eleven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
911095 Nine hundred eleven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
911096 Nine hundred eleven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
911097 Nine hundred eleven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
911098 Nine hundred eleven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
911099 Nine hundred eleven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
911100 Nine hundred eleven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 911001 ถึง 911100 (Nine hundred eleven thousand and one to Nine hundred eleven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500, 911501-911600, 911601-911700, 911701-911800, 911801-911900, 911901-912000, 912001-912100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910901-911000, 910801-910900, 910701-910800, 910601-910700, 910501-910600, 910401-910500, 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100