วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910901 ถึง 911000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910901 ถึง 911000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910901 ถึง 911000 (Nine hundred ten thousand nine hundred and one to Nine hundred eleven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910901 Nine hundred ten thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
910902 Nine hundred ten thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
910903 Nine hundred ten thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
910904 Nine hundred ten thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
910905 Nine hundred ten thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
910906 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
910907 Nine hundred ten thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
910908 Nine hundred ten thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
910909 Nine hundred ten thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
910910 Nine hundred ten thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
910911 Nine hundred ten thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910912 Nine hundred ten thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
910913 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
910914 Nine hundred ten thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
910915 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
910916 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
910917 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910918 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
910919 Nine hundred ten thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
910920 Nine hundred ten thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
910921 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910922 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910923 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910924 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910925 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910926 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910927 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910928 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910929 Nine hundred ten thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910930 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
910931 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910932 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910933 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910934 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910935 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910936 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910937 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910938 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910939 Nine hundred ten thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910940 Nine hundred ten thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
910941 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910942 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910943 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910944 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910945 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910946 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910947 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910948 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910949 Nine hundred ten thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910950 Nine hundred ten thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
910951 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910952 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910953 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910954 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910955 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910956 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910957 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910958 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910959 Nine hundred ten thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910960 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
910961 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910962 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910963 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910964 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910965 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910966 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
910967 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910968 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910969 Nine hundred ten thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910970 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910971 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910972 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910973 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910974 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910975 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910976 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910977 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910978 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910979 Nine hundred ten thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910980 Nine hundred ten thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
910981 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910982 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910983 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910984 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910985 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910986 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910987 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910988 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910989 Nine hundred ten thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910990 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
910991 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910992 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910993 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910994 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910995 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910996 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910997 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910998 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910999 Nine hundred ten thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
911000 Nine hundred eleven thousandไนน์ ฮันเดรด อีเลฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910901 ถึง 911000 (Nine hundred ten thousand nine hundred and one to Nine hundred eleven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500, 911501-911600, 911601-911700, 911701-911800, 911801-911900, 911901-912000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910801-910900, 910701-910800, 910601-910700, 910501-910600, 910401-910500, 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000