วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910801 ถึง 910900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910801 ถึง 910900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910801 ถึง 910900 (Nine hundred ten thousand eight hundred and one to Nine hundred ten thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910801 Nine hundred ten thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
910802 Nine hundred ten thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
910803 Nine hundred ten thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
910804 Nine hundred ten thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
910805 Nine hundred ten thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
910806 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
910807 Nine hundred ten thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
910808 Nine hundred ten thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
910809 Nine hundred ten thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
910810 Nine hundred ten thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
910811 Nine hundred ten thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910812 Nine hundred ten thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
910813 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
910814 Nine hundred ten thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
910815 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
910816 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
910817 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910818 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
910819 Nine hundred ten thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
910820 Nine hundred ten thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
910821 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910822 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910823 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910824 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910825 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910826 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910827 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910828 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910829 Nine hundred ten thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910830 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
910831 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910832 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910833 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910834 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910835 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910836 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910837 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910838 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910839 Nine hundred ten thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910840 Nine hundred ten thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
910841 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910842 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910843 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910844 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910845 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910846 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910847 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910848 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910849 Nine hundred ten thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910850 Nine hundred ten thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
910851 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910852 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910853 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910854 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910855 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910856 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910857 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910858 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910859 Nine hundred ten thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910860 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
910861 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910862 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910863 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910864 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910865 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910866 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
910867 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910868 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910869 Nine hundred ten thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910870 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910871 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910872 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910873 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910874 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910875 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910876 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910877 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910878 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910879 Nine hundred ten thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910880 Nine hundred ten thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
910881 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910882 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910883 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910884 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910885 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910886 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910887 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910888 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910889 Nine hundred ten thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910890 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
910891 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910892 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910893 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910894 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910895 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910896 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910897 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910898 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910899 Nine hundred ten thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910900 Nine hundred ten thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910801 ถึง 910900 (Nine hundred ten thousand eight hundred and one to Nine hundred ten thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500, 911501-911600, 911601-911700, 911701-911800, 911801-911900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910701-910800, 910601-910700, 910501-910600, 910401-910500, 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900