วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910701 ถึง 910800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910701 ถึง 910800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910701 ถึง 910800 (Nine hundred ten thousand seven hundred and one to Nine hundred ten thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910701 Nine hundred ten thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
910702 Nine hundred ten thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
910703 Nine hundred ten thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
910704 Nine hundred ten thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
910705 Nine hundred ten thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
910706 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
910707 Nine hundred ten thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
910708 Nine hundred ten thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
910709 Nine hundred ten thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
910710 Nine hundred ten thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
910711 Nine hundred ten thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910712 Nine hundred ten thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
910713 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
910714 Nine hundred ten thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
910715 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
910716 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
910717 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910718 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
910719 Nine hundred ten thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
910720 Nine hundred ten thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
910721 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910722 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910723 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910724 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910725 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910726 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910727 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910728 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910729 Nine hundred ten thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910730 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
910731 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910732 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910733 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910734 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910735 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910736 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910737 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910738 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910739 Nine hundred ten thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910740 Nine hundred ten thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
910741 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910742 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910743 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910744 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910745 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910746 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910747 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910748 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910749 Nine hundred ten thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910750 Nine hundred ten thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
910751 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910752 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910753 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910754 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910755 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910756 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910757 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910758 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910759 Nine hundred ten thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910760 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
910761 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910762 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910763 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910764 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910765 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910766 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
910767 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910768 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910769 Nine hundred ten thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910770 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910771 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910772 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910773 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910774 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910775 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910776 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910777 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910778 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910779 Nine hundred ten thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910780 Nine hundred ten thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
910781 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910782 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910783 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910784 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910785 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910786 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910787 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910788 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910789 Nine hundred ten thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910790 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
910791 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910792 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910793 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910794 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910795 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910796 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910797 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910798 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910799 Nine hundred ten thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910800 Nine hundred ten thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910701 ถึง 910800 (Nine hundred ten thousand seven hundred and one to Nine hundred ten thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500, 911501-911600, 911601-911700, 911701-911800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910601-910700, 910501-910600, 910401-910500, 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800