วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910601 ถึง 910700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910601 ถึง 910700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910601 ถึง 910700 (Nine hundred ten thousand six hundred and one to Nine hundred ten thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910601 Nine hundred ten thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หนึ่ง
910602 Nine hundred ten thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สอง
910603 Nine hundred ten thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม
910604 Nine hundred ten thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่
910605 Nine hundred ten thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า
910606 Nine hundred ten thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก
910607 Nine hundred ten thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด
910608 Nine hundred ten thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด
910609 Nine hundred ten thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า
910610 Nine hundred ten thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ
910611 Nine hundred ten thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910612 Nine hundred ten thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สอง
910613 Nine hundred ten thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สาม
910614 Nine hundred ten thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สี่
910615 Nine hundred ten thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
910616 Nine hundred ten thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​หก
910617 Nine hundred ten thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910618 Nine hundred ten thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​แปด
910619 Nine hundred ten thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
910620 Nine hundred ten thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
910621 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910622 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910623 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910624 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910625 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910626 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910627 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910628 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910629 Nine hundred ten thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910630 Nine hundred ten thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ
910631 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910632 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910633 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910634 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910635 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910636 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910637 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910638 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910639 Nine hundred ten thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910640 Nine hundred ten thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ
910641 Nine hundred ten thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910642 Nine hundred ten thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910643 Nine hundred ten thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910644 Nine hundred ten thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910645 Nine hundred ten thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910646 Nine hundred ten thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910647 Nine hundred ten thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910648 Nine hundred ten thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910649 Nine hundred ten thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910650 Nine hundred ten thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
910651 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910652 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910653 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910654 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910655 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910656 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910657 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910658 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910659 Nine hundred ten thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910660 Nine hundred ten thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ
910661 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910662 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910663 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910664 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910665 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910666 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
910667 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910668 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910669 Nine hundred ten thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910670 Nine hundred ten thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910671 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910672 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910673 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910674 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910675 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910676 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910677 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910678 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910679 Nine hundred ten thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910680 Nine hundred ten thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ
910681 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910682 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910683 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910684 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910685 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910686 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910687 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910688 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910689 Nine hundred ten thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910690 Nine hundred ten thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
910691 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910692 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910693 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910694 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910695 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910696 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910697 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910698 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910699 Nine hundred ten thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910700 Nine hundred ten thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910601 ถึง 910700 (Nine hundred ten thousand six hundred and one to Nine hundred ten thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500, 911501-911600, 911601-911700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910501-910600, 910401-910500, 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700