วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910501 ถึง 910600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910501 ถึง 910600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910501 ถึง 910600 (Nine hundred ten thousand five hundred and one to Nine hundred ten thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910501 Nine hundred ten thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
910502 Nine hundred ten thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
910503 Nine hundred ten thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
910504 Nine hundred ten thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
910505 Nine hundred ten thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
910506 Nine hundred ten thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
910507 Nine hundred ten thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
910508 Nine hundred ten thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
910509 Nine hundred ten thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
910510 Nine hundred ten thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
910511 Nine hundred ten thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910512 Nine hundred ten thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
910513 Nine hundred ten thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
910514 Nine hundred ten thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
910515 Nine hundred ten thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
910516 Nine hundred ten thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
910517 Nine hundred ten thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910518 Nine hundred ten thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
910519 Nine hundred ten thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
910520 Nine hundred ten thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
910521 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910522 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910523 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910524 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910525 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910526 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910527 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910528 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910529 Nine hundred ten thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910530 Nine hundred ten thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
910531 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910532 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910533 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910534 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910535 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910536 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910537 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910538 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910539 Nine hundred ten thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910540 Nine hundred ten thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
910541 Nine hundred ten thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910542 Nine hundred ten thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910543 Nine hundred ten thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910544 Nine hundred ten thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910545 Nine hundred ten thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910546 Nine hundred ten thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910547 Nine hundred ten thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910548 Nine hundred ten thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910549 Nine hundred ten thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910550 Nine hundred ten thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
910551 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910552 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910553 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910554 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910555 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910556 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910557 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910558 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910559 Nine hundred ten thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910560 Nine hundred ten thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
910561 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910562 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910563 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910564 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910565 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910566 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
910567 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910568 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910569 Nine hundred ten thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910570 Nine hundred ten thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910571 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910572 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910573 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910574 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910575 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910576 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910577 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910578 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910579 Nine hundred ten thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910580 Nine hundred ten thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
910581 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910582 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910583 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910584 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910585 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910586 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910587 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910588 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910589 Nine hundred ten thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910590 Nine hundred ten thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
910591 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910592 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910593 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910594 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910595 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910596 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910597 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910598 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910599 Nine hundred ten thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910600 Nine hundred ten thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910501 ถึง 910600 (Nine hundred ten thousand five hundred and one to Nine hundred ten thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500, 911501-911600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910401-910500, 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600