วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910401 ถึง 910500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910401 ถึง 910500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910401 ถึง 910500 (Nine hundred ten thousand four hundred and one to Nine hundred ten thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910401 Nine hundred ten thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
910402 Nine hundred ten thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
910403 Nine hundred ten thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
910404 Nine hundred ten thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
910405 Nine hundred ten thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
910406 Nine hundred ten thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
910407 Nine hundred ten thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
910408 Nine hundred ten thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
910409 Nine hundred ten thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
910410 Nine hundred ten thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
910411 Nine hundred ten thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910412 Nine hundred ten thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
910413 Nine hundred ten thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
910414 Nine hundred ten thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
910415 Nine hundred ten thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
910416 Nine hundred ten thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
910417 Nine hundred ten thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910418 Nine hundred ten thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
910419 Nine hundred ten thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
910420 Nine hundred ten thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
910421 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910422 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910423 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910424 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910425 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910426 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910427 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910428 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910429 Nine hundred ten thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910430 Nine hundred ten thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
910431 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910432 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910433 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910434 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910435 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910436 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910437 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910438 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910439 Nine hundred ten thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910440 Nine hundred ten thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
910441 Nine hundred ten thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910442 Nine hundred ten thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910443 Nine hundred ten thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910444 Nine hundred ten thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910445 Nine hundred ten thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910446 Nine hundred ten thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910447 Nine hundred ten thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910448 Nine hundred ten thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910449 Nine hundred ten thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910450 Nine hundred ten thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
910451 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910452 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910453 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910454 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910455 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910456 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910457 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910458 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910459 Nine hundred ten thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910460 Nine hundred ten thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
910461 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910462 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910463 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910464 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910465 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910466 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
910467 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910468 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910469 Nine hundred ten thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910470 Nine hundred ten thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910471 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910472 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910473 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910474 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910475 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910476 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910477 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910478 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910479 Nine hundred ten thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910480 Nine hundred ten thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
910481 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910482 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910483 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910484 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910485 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910486 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910487 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910488 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910489 Nine hundred ten thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910490 Nine hundred ten thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
910491 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910492 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910493 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910494 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910495 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910496 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910497 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910498 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910499 Nine hundred ten thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910500 Nine hundred ten thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910401 ถึง 910500 (Nine hundred ten thousand four hundred and one to Nine hundred ten thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400, 911401-911500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910301-910400, 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500