วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910301 ถึง 910400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910301 ถึง 910400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910301 ถึง 910400 (Nine hundred ten thousand three hundred and one to Nine hundred ten thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910301 Nine hundred ten thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
910302 Nine hundred ten thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
910303 Nine hundred ten thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
910304 Nine hundred ten thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
910305 Nine hundred ten thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
910306 Nine hundred ten thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
910307 Nine hundred ten thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
910308 Nine hundred ten thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
910309 Nine hundred ten thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
910310 Nine hundred ten thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
910311 Nine hundred ten thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910312 Nine hundred ten thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
910313 Nine hundred ten thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
910314 Nine hundred ten thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
910315 Nine hundred ten thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
910316 Nine hundred ten thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
910317 Nine hundred ten thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910318 Nine hundred ten thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
910319 Nine hundred ten thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
910320 Nine hundred ten thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
910321 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910322 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910323 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910324 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910325 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910326 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910327 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910328 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910329 Nine hundred ten thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910330 Nine hundred ten thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
910331 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910332 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910333 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910334 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910335 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910336 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910337 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910338 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910339 Nine hundred ten thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910340 Nine hundred ten thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
910341 Nine hundred ten thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910342 Nine hundred ten thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910343 Nine hundred ten thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910344 Nine hundred ten thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910345 Nine hundred ten thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910346 Nine hundred ten thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910347 Nine hundred ten thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910348 Nine hundred ten thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910349 Nine hundred ten thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910350 Nine hundred ten thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
910351 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910352 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910353 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910354 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910355 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910356 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910357 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910358 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910359 Nine hundred ten thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910360 Nine hundred ten thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
910361 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910362 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910363 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910364 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910365 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910366 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
910367 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910368 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910369 Nine hundred ten thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910370 Nine hundred ten thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910371 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910372 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910373 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910374 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910375 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910376 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910377 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910378 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910379 Nine hundred ten thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910380 Nine hundred ten thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
910381 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910382 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910383 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910384 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910385 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910386 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910387 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910388 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910389 Nine hundred ten thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910390 Nine hundred ten thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
910391 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910392 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910393 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910394 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910395 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910396 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910397 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910398 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910399 Nine hundred ten thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910400 Nine hundred ten thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910301 ถึง 910400 (Nine hundred ten thousand three hundred and one to Nine hundred ten thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300, 911301-911400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910201-910300, 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400