วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910201 ถึง 910300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910201 ถึง 910300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910201 ถึง 910300 (Nine hundred ten thousand two hundred and one to Nine hundred ten thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910201 Nine hundred ten thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
910202 Nine hundred ten thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
910203 Nine hundred ten thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
910204 Nine hundred ten thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
910205 Nine hundred ten thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
910206 Nine hundred ten thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
910207 Nine hundred ten thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
910208 Nine hundred ten thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
910209 Nine hundred ten thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
910210 Nine hundred ten thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
910211 Nine hundred ten thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910212 Nine hundred ten thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
910213 Nine hundred ten thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
910214 Nine hundred ten thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
910215 Nine hundred ten thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
910216 Nine hundred ten thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
910217 Nine hundred ten thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910218 Nine hundred ten thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
910219 Nine hundred ten thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
910220 Nine hundred ten thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
910221 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910222 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910223 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910224 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910225 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910226 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910227 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910228 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910229 Nine hundred ten thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910230 Nine hundred ten thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
910231 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910232 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910233 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910234 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910235 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910236 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910237 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910238 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910239 Nine hundred ten thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910240 Nine hundred ten thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
910241 Nine hundred ten thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910242 Nine hundred ten thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910243 Nine hundred ten thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910244 Nine hundred ten thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910245 Nine hundred ten thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910246 Nine hundred ten thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910247 Nine hundred ten thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910248 Nine hundred ten thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910249 Nine hundred ten thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910250 Nine hundred ten thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
910251 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910252 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910253 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910254 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910255 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910256 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910257 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910258 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910259 Nine hundred ten thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910260 Nine hundred ten thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
910261 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910262 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910263 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910264 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910265 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910266 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
910267 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910268 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910269 Nine hundred ten thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910270 Nine hundred ten thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910271 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910272 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910273 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910274 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910275 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910276 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910277 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910278 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910279 Nine hundred ten thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910280 Nine hundred ten thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
910281 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910282 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910283 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910284 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910285 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910286 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910287 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910288 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910289 Nine hundred ten thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910290 Nine hundred ten thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
910291 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910292 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910293 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910294 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910295 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910296 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910297 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910298 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910299 Nine hundred ten thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910300 Nine hundred ten thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910201 ถึง 910300 (Nine hundred ten thousand two hundred and one to Nine hundred ten thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200, 911201-911300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910101-910200, 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300