วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910101 ถึง 910200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 910101 ถึง 910200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910101 ถึง 910200 (Nine hundred ten thousand one hundred and one to Nine hundred ten thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
910101 Nine hundred ten thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
910102 Nine hundred ten thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
910103 Nine hundred ten thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
910104 Nine hundred ten thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
910105 Nine hundred ten thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
910106 Nine hundred ten thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
910107 Nine hundred ten thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
910108 Nine hundred ten thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
910109 Nine hundred ten thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
910110 Nine hundred ten thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
910111 Nine hundred ten thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
910112 Nine hundred ten thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
910113 Nine hundred ten thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
910114 Nine hundred ten thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
910115 Nine hundred ten thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
910116 Nine hundred ten thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
910117 Nine hundred ten thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
910118 Nine hundred ten thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
910119 Nine hundred ten thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
910120 Nine hundred ten thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
910121 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
910122 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
910123 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
910124 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
910125 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
910126 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
910127 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
910128 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
910129 Nine hundred ten thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
910130 Nine hundred ten thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
910131 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
910132 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
910133 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
910134 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
910135 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
910136 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
910137 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
910138 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
910139 Nine hundred ten thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
910140 Nine hundred ten thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
910141 Nine hundred ten thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
910142 Nine hundred ten thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
910143 Nine hundred ten thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
910144 Nine hundred ten thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
910145 Nine hundred ten thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
910146 Nine hundred ten thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
910147 Nine hundred ten thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
910148 Nine hundred ten thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
910149 Nine hundred ten thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
910150 Nine hundred ten thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
910151 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
910152 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
910153 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
910154 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
910155 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
910156 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
910157 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
910158 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
910159 Nine hundred ten thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
910160 Nine hundred ten thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
910161 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
910162 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
910163 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
910164 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
910165 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
910166 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
910167 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
910168 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
910169 Nine hundred ten thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
910170 Nine hundred ten thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
910171 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
910172 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
910173 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
910174 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
910175 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
910176 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
910177 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
910178 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
910179 Nine hundred ten thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
910180 Nine hundred ten thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
910181 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
910182 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
910183 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
910184 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
910185 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
910186 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
910187 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
910188 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
910189 Nine hundred ten thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
910190 Nine hundred ten thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
910191 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
910192 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
910193 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
910194 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
910195 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
910196 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
910197 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
910198 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
910199 Nine hundred ten thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910200 Nine hundred ten thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 910101 ถึง 910200 (Nine hundred ten thousand one hundred and one to Nine hundred ten thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000, 911001-911100, 911101-911200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 910001-910100, 909901-910000, 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200