วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9101 ถึง 9200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9101 ถึง 9200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9101 ถึง 9200 (Nine thousand one hundred and one to Nine thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9101 Nine thousand one hundred and oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
9102 Nine thousand one hundred and twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
9103 Nine thousand one hundred and threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
9104 Nine thousand one hundred and fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
9105 Nine thousand one hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
9106 Nine thousand one hundred and sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
9107 Nine thousand one hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
9108 Nine thousand one hundred and eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
9109 Nine thousand one hundred and nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
9110 Nine thousand one hundred and tenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
9111 Nine thousand one hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9112 Nine thousand one hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
9113 Nine thousand one hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
9114 Nine thousand one hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
9115 Nine thousand one hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
9116 Nine thousand one hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
9117 Nine thousand one hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9118 Nine thousand one hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
9119 Nine thousand one hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
9120 Nine thousand one hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
9121 Nine thousand one hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9122 Nine thousand one hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9123 Nine thousand one hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9124 Nine thousand one hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9125 Nine thousand one hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9126 Nine thousand one hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9127 Nine thousand one hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9128 Nine thousand one hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9129 Nine thousand one hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9130 Nine thousand one hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
9131 Nine thousand one hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9132 Nine thousand one hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9133 Nine thousand one hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9134 Nine thousand one hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9135 Nine thousand one hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9136 Nine thousand one hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9137 Nine thousand one hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9138 Nine thousand one hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9139 Nine thousand one hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9140 Nine thousand one hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
9141 Nine thousand one hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9142 Nine thousand one hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9143 Nine thousand one hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9144 Nine thousand one hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9145 Nine thousand one hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9146 Nine thousand one hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9147 Nine thousand one hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9148 Nine thousand one hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9149 Nine thousand one hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9150 Nine thousand one hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
9151 Nine thousand one hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9152 Nine thousand one hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9153 Nine thousand one hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9154 Nine thousand one hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9155 Nine thousand one hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9156 Nine thousand one hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9157 Nine thousand one hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9158 Nine thousand one hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9159 Nine thousand one hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9160 Nine thousand one hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
9161 Nine thousand one hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9162 Nine thousand one hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9163 Nine thousand one hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9164 Nine thousand one hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9165 Nine thousand one hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9166 Nine thousand one hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
9167 Nine thousand one hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9168 Nine thousand one hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9169 Nine thousand one hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9170 Nine thousand one hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9171 Nine thousand one hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9172 Nine thousand one hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9173 Nine thousand one hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9174 Nine thousand one hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9175 Nine thousand one hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9176 Nine thousand one hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9177 Nine thousand one hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9178 Nine thousand one hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9179 Nine thousand one hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9180 Nine thousand one hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
9181 Nine thousand one hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9182 Nine thousand one hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9183 Nine thousand one hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9184 Nine thousand one hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9185 Nine thousand one hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9186 Nine thousand one hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9187 Nine thousand one hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9188 Nine thousand one hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9189 Nine thousand one hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9190 Nine thousand one hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
9191 Nine thousand one hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9192 Nine thousand one hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9193 Nine thousand one hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9194 Nine thousand one hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9195 Nine thousand one hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9196 Nine thousand one hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9197 Nine thousand one hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9198 Nine thousand one hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9199 Nine thousand one hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9200 Nine thousand two hundredไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9101 ถึง 9200 (Nine thousand one hundred and one to Nine thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200