วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909901 ถึง 910000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909901 ถึง 910000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909901 ถึง 910000 (Nine hundred nine thousand nine hundred and one to Nine hundred ten thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909901 Nine hundred nine thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
909902 Nine hundred nine thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
909903 Nine hundred nine thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
909904 Nine hundred nine thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
909905 Nine hundred nine thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
909906 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
909907 Nine hundred nine thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
909908 Nine hundred nine thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
909909 Nine hundred nine thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
909910 Nine hundred nine thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
909911 Nine hundred nine thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909912 Nine hundred nine thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
909913 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
909914 Nine hundred nine thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
909915 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
909916 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
909917 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909918 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
909919 Nine hundred nine thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
909920 Nine hundred nine thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
909921 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909922 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909923 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909924 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909925 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909926 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909927 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909928 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909929 Nine hundred nine thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909930 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
909931 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909932 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909933 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909934 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909935 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909936 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909937 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909938 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909939 Nine hundred nine thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909940 Nine hundred nine thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
909941 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909942 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909943 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909944 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909945 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909946 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909947 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909948 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909949 Nine hundred nine thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909950 Nine hundred nine thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
909951 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909952 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909953 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909954 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909955 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909956 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909957 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909958 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909959 Nine hundred nine thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909960 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
909961 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909962 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909963 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909964 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909965 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909966 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
909967 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909968 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909969 Nine hundred nine thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909970 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909971 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909972 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909973 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909974 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909975 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909976 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909977 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909978 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909979 Nine hundred nine thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909980 Nine hundred nine thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
909981 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909982 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909983 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909984 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909985 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909986 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909987 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909988 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909989 Nine hundred nine thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909990 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
909991 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909992 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909993 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909994 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909995 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909996 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909997 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909998 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909999 Nine hundred nine thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
910000 Nine hundred ten thousandไนน์ ฮันเดรด เทน เธาซันด์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909901 ถึง 910000 (Nine hundred nine thousand nine hundred and one to Nine hundred ten thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900, 910901-911000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909801-909900, 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000