วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909801 ถึง 909900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909801 ถึง 909900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909801 ถึง 909900 (Nine hundred nine thousand eight hundred and one to Nine hundred nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909801 Nine hundred nine thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
909802 Nine hundred nine thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
909803 Nine hundred nine thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
909804 Nine hundred nine thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
909805 Nine hundred nine thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
909806 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
909807 Nine hundred nine thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
909808 Nine hundred nine thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
909809 Nine hundred nine thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
909810 Nine hundred nine thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
909811 Nine hundred nine thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909812 Nine hundred nine thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
909813 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
909814 Nine hundred nine thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
909815 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
909816 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
909817 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909818 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
909819 Nine hundred nine thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
909820 Nine hundred nine thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
909821 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909822 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909823 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909824 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909825 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909826 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909827 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909828 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909829 Nine hundred nine thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909830 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
909831 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909832 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909833 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909834 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909835 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909836 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909837 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909838 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909839 Nine hundred nine thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909840 Nine hundred nine thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
909841 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909842 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909843 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909844 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909845 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909846 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909847 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909848 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909849 Nine hundred nine thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909850 Nine hundred nine thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
909851 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909852 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909853 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909854 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909855 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909856 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909857 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909858 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909859 Nine hundred nine thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909860 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
909861 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909862 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909863 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909864 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909865 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909866 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
909867 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909868 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909869 Nine hundred nine thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909870 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909871 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909872 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909873 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909874 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909875 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909876 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909877 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909878 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909879 Nine hundred nine thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909880 Nine hundred nine thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
909881 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909882 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909883 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909884 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909885 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909886 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909887 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909888 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909889 Nine hundred nine thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909890 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
909891 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909892 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909893 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909894 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909895 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909896 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909897 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909898 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909899 Nine hundred nine thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909900 Nine hundred nine thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909801 ถึง 909900 (Nine hundred nine thousand eight hundred and one to Nine hundred nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800, 910801-910900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909701-909800, 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900