วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909701 ถึง 909800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909701 ถึง 909800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909701 ถึง 909800 (Nine hundred nine thousand seven hundred and one to Nine hundred nine thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909701 Nine hundred nine thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
909702 Nine hundred nine thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
909703 Nine hundred nine thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
909704 Nine hundred nine thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
909705 Nine hundred nine thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
909706 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
909707 Nine hundred nine thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
909708 Nine hundred nine thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
909709 Nine hundred nine thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
909710 Nine hundred nine thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
909711 Nine hundred nine thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909712 Nine hundred nine thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
909713 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
909714 Nine hundred nine thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
909715 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
909716 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
909717 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909718 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
909719 Nine hundred nine thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
909720 Nine hundred nine thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
909721 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909722 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909723 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909724 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909725 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909726 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909727 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909728 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909729 Nine hundred nine thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909730 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
909731 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909732 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909733 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909734 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909735 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909736 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909737 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909738 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909739 Nine hundred nine thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909740 Nine hundred nine thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
909741 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909742 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909743 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909744 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909745 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909746 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909747 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909748 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909749 Nine hundred nine thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909750 Nine hundred nine thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
909751 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909752 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909753 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909754 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909755 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909756 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909757 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909758 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909759 Nine hundred nine thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909760 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
909761 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909762 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909763 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909764 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909765 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909766 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
909767 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909768 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909769 Nine hundred nine thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909770 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909771 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909772 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909773 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909774 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909775 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909776 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909777 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909778 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909779 Nine hundred nine thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909780 Nine hundred nine thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
909781 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909782 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909783 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909784 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909785 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909786 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909787 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909788 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909789 Nine hundred nine thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909790 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
909791 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909792 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909793 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909794 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909795 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909796 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909797 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909798 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909799 Nine hundred nine thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909800 Nine hundred nine thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909701 ถึง 909800 (Nine hundred nine thousand seven hundred and one to Nine hundred nine thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700, 910701-910800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909601-909700, 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800