วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909601 ถึง 909700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909601 ถึง 909700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909601 ถึง 909700 (Nine hundred nine thousand six hundred and one to Nine hundred nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909601 Nine hundred nine thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
909602 Nine hundred nine thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
909603 Nine hundred nine thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
909604 Nine hundred nine thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
909605 Nine hundred nine thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
909606 Nine hundred nine thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
909607 Nine hundred nine thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
909608 Nine hundred nine thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
909609 Nine hundred nine thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
909610 Nine hundred nine thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
909611 Nine hundred nine thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909612 Nine hundred nine thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
909613 Nine hundred nine thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
909614 Nine hundred nine thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
909615 Nine hundred nine thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
909616 Nine hundred nine thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
909617 Nine hundred nine thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909618 Nine hundred nine thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
909619 Nine hundred nine thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
909620 Nine hundred nine thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
909621 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909622 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909623 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909624 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909625 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909626 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909627 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909628 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909629 Nine hundred nine thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909630 Nine hundred nine thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
909631 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909632 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909633 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909634 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909635 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909636 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909637 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909638 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909639 Nine hundred nine thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909640 Nine hundred nine thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
909641 Nine hundred nine thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909642 Nine hundred nine thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909643 Nine hundred nine thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909644 Nine hundred nine thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909645 Nine hundred nine thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909646 Nine hundred nine thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909647 Nine hundred nine thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909648 Nine hundred nine thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909649 Nine hundred nine thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909650 Nine hundred nine thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
909651 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909652 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909653 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909654 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909655 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909656 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909657 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909658 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909659 Nine hundred nine thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909660 Nine hundred nine thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
909661 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909662 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909663 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909664 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909665 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909666 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
909667 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909668 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909669 Nine hundred nine thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909670 Nine hundred nine thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909671 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909672 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909673 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909674 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909675 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909676 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909677 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909678 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909679 Nine hundred nine thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909680 Nine hundred nine thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
909681 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909682 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909683 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909684 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909685 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909686 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909687 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909688 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909689 Nine hundred nine thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909690 Nine hundred nine thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
909691 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909692 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909693 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909694 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909695 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909696 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909697 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909698 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909699 Nine hundred nine thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909700 Nine hundred nine thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909601 ถึง 909700 (Nine hundred nine thousand six hundred and one to Nine hundred nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600, 910601-910700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909501-909600, 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700