วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909501 ถึง 909600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909501 ถึง 909600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909501 ถึง 909600 (Nine hundred nine thousand five hundred and one to Nine hundred nine thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909501 Nine hundred nine thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
909502 Nine hundred nine thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
909503 Nine hundred nine thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
909504 Nine hundred nine thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
909505 Nine hundred nine thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
909506 Nine hundred nine thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
909507 Nine hundred nine thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
909508 Nine hundred nine thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
909509 Nine hundred nine thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
909510 Nine hundred nine thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
909511 Nine hundred nine thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909512 Nine hundred nine thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
909513 Nine hundred nine thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
909514 Nine hundred nine thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
909515 Nine hundred nine thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
909516 Nine hundred nine thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
909517 Nine hundred nine thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909518 Nine hundred nine thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
909519 Nine hundred nine thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
909520 Nine hundred nine thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
909521 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909522 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909523 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909524 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909525 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909526 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909527 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909528 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909529 Nine hundred nine thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909530 Nine hundred nine thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
909531 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909532 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909533 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909534 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909535 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909536 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909537 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909538 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909539 Nine hundred nine thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909540 Nine hundred nine thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
909541 Nine hundred nine thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909542 Nine hundred nine thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909543 Nine hundred nine thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909544 Nine hundred nine thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909545 Nine hundred nine thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909546 Nine hundred nine thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909547 Nine hundred nine thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909548 Nine hundred nine thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909549 Nine hundred nine thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909550 Nine hundred nine thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
909551 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909552 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909553 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909554 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909555 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909556 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909557 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909558 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909559 Nine hundred nine thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909560 Nine hundred nine thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
909561 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909562 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909563 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909564 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909565 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909566 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
909567 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909568 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909569 Nine hundred nine thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909570 Nine hundred nine thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909571 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909572 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909573 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909574 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909575 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909576 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909577 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909578 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909579 Nine hundred nine thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909580 Nine hundred nine thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
909581 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909582 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909583 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909584 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909585 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909586 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909587 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909588 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909589 Nine hundred nine thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909590 Nine hundred nine thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
909591 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909592 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909593 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909594 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909595 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909596 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909597 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909598 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909599 Nine hundred nine thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909600 Nine hundred nine thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909501 ถึง 909600 (Nine hundred nine thousand five hundred and one to Nine hundred nine thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500, 910501-910600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909401-909500, 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600