วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909401 ถึง 909500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909401 ถึง 909500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909401 ถึง 909500 (Nine hundred nine thousand four hundred and one to Nine hundred nine thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909401 Nine hundred nine thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
909402 Nine hundred nine thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
909403 Nine hundred nine thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
909404 Nine hundred nine thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
909405 Nine hundred nine thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
909406 Nine hundred nine thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
909407 Nine hundred nine thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
909408 Nine hundred nine thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
909409 Nine hundred nine thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
909410 Nine hundred nine thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
909411 Nine hundred nine thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909412 Nine hundred nine thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
909413 Nine hundred nine thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
909414 Nine hundred nine thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
909415 Nine hundred nine thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
909416 Nine hundred nine thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
909417 Nine hundred nine thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909418 Nine hundred nine thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
909419 Nine hundred nine thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
909420 Nine hundred nine thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
909421 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909422 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909423 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909424 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909425 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909426 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909427 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909428 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909429 Nine hundred nine thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909430 Nine hundred nine thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
909431 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909432 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909433 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909434 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909435 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909436 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909437 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909438 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909439 Nine hundred nine thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909440 Nine hundred nine thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
909441 Nine hundred nine thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909442 Nine hundred nine thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909443 Nine hundred nine thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909444 Nine hundred nine thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909445 Nine hundred nine thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909446 Nine hundred nine thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909447 Nine hundred nine thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909448 Nine hundred nine thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909449 Nine hundred nine thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909450 Nine hundred nine thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
909451 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909452 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909453 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909454 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909455 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909456 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909457 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909458 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909459 Nine hundred nine thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909460 Nine hundred nine thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
909461 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909462 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909463 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909464 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909465 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909466 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
909467 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909468 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909469 Nine hundred nine thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909470 Nine hundred nine thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909471 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909472 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909473 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909474 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909475 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909476 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909477 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909478 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909479 Nine hundred nine thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909480 Nine hundred nine thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
909481 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909482 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909483 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909484 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909485 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909486 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909487 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909488 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909489 Nine hundred nine thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909490 Nine hundred nine thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
909491 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909492 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909493 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909494 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909495 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909496 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909497 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909498 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909499 Nine hundred nine thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909500 Nine hundred nine thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909401 ถึง 909500 (Nine hundred nine thousand four hundred and one to Nine hundred nine thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400, 910401-910500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909301-909400, 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500