วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909301 ถึง 909400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909301 ถึง 909400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909301 ถึง 909400 (Nine hundred nine thousand three hundred and one to Nine hundred nine thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909301 Nine hundred nine thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
909302 Nine hundred nine thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
909303 Nine hundred nine thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
909304 Nine hundred nine thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
909305 Nine hundred nine thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
909306 Nine hundred nine thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
909307 Nine hundred nine thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
909308 Nine hundred nine thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
909309 Nine hundred nine thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
909310 Nine hundred nine thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
909311 Nine hundred nine thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909312 Nine hundred nine thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
909313 Nine hundred nine thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
909314 Nine hundred nine thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
909315 Nine hundred nine thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
909316 Nine hundred nine thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
909317 Nine hundred nine thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909318 Nine hundred nine thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
909319 Nine hundred nine thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
909320 Nine hundred nine thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
909321 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909322 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909323 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909324 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909325 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909326 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909327 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909328 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909329 Nine hundred nine thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909330 Nine hundred nine thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
909331 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909332 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909333 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909334 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909335 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909336 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909337 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909338 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909339 Nine hundred nine thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909340 Nine hundred nine thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
909341 Nine hundred nine thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909342 Nine hundred nine thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909343 Nine hundred nine thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909344 Nine hundred nine thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909345 Nine hundred nine thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909346 Nine hundred nine thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909347 Nine hundred nine thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909348 Nine hundred nine thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909349 Nine hundred nine thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909350 Nine hundred nine thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
909351 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909352 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909353 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909354 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909355 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909356 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909357 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909358 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909359 Nine hundred nine thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909360 Nine hundred nine thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
909361 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909362 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909363 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909364 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909365 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909366 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
909367 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909368 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909369 Nine hundred nine thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909370 Nine hundred nine thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909371 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909372 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909373 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909374 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909375 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909376 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909377 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909378 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909379 Nine hundred nine thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909380 Nine hundred nine thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
909381 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909382 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909383 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909384 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909385 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909386 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909387 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909388 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909389 Nine hundred nine thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909390 Nine hundred nine thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
909391 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909392 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909393 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909394 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909395 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909396 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909397 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909398 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909399 Nine hundred nine thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909400 Nine hundred nine thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909301 ถึง 909400 (Nine hundred nine thousand three hundred and one to Nine hundred nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300, 910301-910400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909201-909300, 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400