วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909201 ถึง 909300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909201 ถึง 909300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909201 ถึง 909300 (Nine hundred nine thousand two hundred and one to Nine hundred nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909201 Nine hundred nine thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
909202 Nine hundred nine thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
909203 Nine hundred nine thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
909204 Nine hundred nine thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
909205 Nine hundred nine thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
909206 Nine hundred nine thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
909207 Nine hundred nine thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
909208 Nine hundred nine thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
909209 Nine hundred nine thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
909210 Nine hundred nine thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
909211 Nine hundred nine thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909212 Nine hundred nine thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
909213 Nine hundred nine thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
909214 Nine hundred nine thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
909215 Nine hundred nine thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
909216 Nine hundred nine thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
909217 Nine hundred nine thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909218 Nine hundred nine thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
909219 Nine hundred nine thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
909220 Nine hundred nine thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
909221 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909222 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909223 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909224 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909225 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909226 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909227 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909228 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909229 Nine hundred nine thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909230 Nine hundred nine thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
909231 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909232 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909233 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909234 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909235 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909236 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909237 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909238 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909239 Nine hundred nine thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909240 Nine hundred nine thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
909241 Nine hundred nine thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909242 Nine hundred nine thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909243 Nine hundred nine thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909244 Nine hundred nine thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909245 Nine hundred nine thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909246 Nine hundred nine thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909247 Nine hundred nine thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909248 Nine hundred nine thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909249 Nine hundred nine thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909250 Nine hundred nine thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
909251 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909252 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909253 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909254 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909255 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909256 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909257 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909258 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909259 Nine hundred nine thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909260 Nine hundred nine thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
909261 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909262 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909263 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909264 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909265 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909266 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
909267 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909268 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909269 Nine hundred nine thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909270 Nine hundred nine thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909271 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909272 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909273 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909274 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909275 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909276 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909277 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909278 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909279 Nine hundred nine thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909280 Nine hundred nine thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
909281 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909282 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909283 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909284 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909285 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909286 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909287 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909288 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909289 Nine hundred nine thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909290 Nine hundred nine thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
909291 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909292 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909293 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909294 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909295 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909296 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909297 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909298 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909299 Nine hundred nine thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909300 Nine hundred nine thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909201 ถึง 909300 (Nine hundred nine thousand two hundred and one to Nine hundred nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200, 910201-910300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909101-909200, 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300