วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909101 ถึง 909200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909101 ถึง 909200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909101 ถึง 909200 (Nine hundred nine thousand one hundred and one to Nine hundred nine thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909101 Nine hundred nine thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
909102 Nine hundred nine thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
909103 Nine hundred nine thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
909104 Nine hundred nine thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
909105 Nine hundred nine thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
909106 Nine hundred nine thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
909107 Nine hundred nine thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
909108 Nine hundred nine thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
909109 Nine hundred nine thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
909110 Nine hundred nine thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
909111 Nine hundred nine thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
909112 Nine hundred nine thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
909113 Nine hundred nine thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
909114 Nine hundred nine thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
909115 Nine hundred nine thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
909116 Nine hundred nine thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
909117 Nine hundred nine thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
909118 Nine hundred nine thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
909119 Nine hundred nine thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
909120 Nine hundred nine thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
909121 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
909122 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
909123 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
909124 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
909125 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
909126 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
909127 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
909128 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
909129 Nine hundred nine thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
909130 Nine hundred nine thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
909131 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
909132 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
909133 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
909134 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
909135 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
909136 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
909137 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
909138 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
909139 Nine hundred nine thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
909140 Nine hundred nine thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
909141 Nine hundred nine thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
909142 Nine hundred nine thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
909143 Nine hundred nine thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
909144 Nine hundred nine thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
909145 Nine hundred nine thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
909146 Nine hundred nine thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
909147 Nine hundred nine thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
909148 Nine hundred nine thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
909149 Nine hundred nine thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
909150 Nine hundred nine thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
909151 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
909152 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
909153 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
909154 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
909155 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
909156 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
909157 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
909158 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
909159 Nine hundred nine thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
909160 Nine hundred nine thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
909161 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
909162 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
909163 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
909164 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
909165 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
909166 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
909167 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
909168 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
909169 Nine hundred nine thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
909170 Nine hundred nine thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
909171 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909172 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
909173 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
909174 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
909175 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
909176 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
909177 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909178 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
909179 Nine hundred nine thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
909180 Nine hundred nine thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
909181 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
909182 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
909183 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
909184 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
909185 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
909186 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
909187 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
909188 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
909189 Nine hundred nine thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
909190 Nine hundred nine thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
909191 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
909192 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
909193 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
909194 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
909195 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
909196 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
909197 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
909198 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
909199 Nine hundred nine thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909200 Nine hundred nine thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909101 ถึง 909200 (Nine hundred nine thousand one hundred and one to Nine hundred nine thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100, 910101-910200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 909001-909100, 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200