วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909001 ถึง 909100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 909001 ถึง 909100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909001 ถึง 909100 (Nine hundred nine thousand and one to Nine hundred nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
909001 Nine hundred nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง
909002 Nine hundred nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สอง
909003 Nine hundred nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม
909004 Nine hundred nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่
909005 Nine hundred nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า
909006 Nine hundred nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก
909007 Nine hundred nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด
909008 Nine hundred nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด
909009 Nine hundred nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า
909010 Nine hundred nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ
909011 Nine hundred nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
909012 Nine hundred nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​สอง
909013 Nine hundred nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​สาม
909014 Nine hundred nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​สี่
909015 Nine hundred nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
909016 Nine hundred nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​หก
909017 Nine hundred nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
909018 Nine hundred nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​แปด
909019 Nine hundred nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
909020 Nine hundred nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
909021 Nine hundred nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
909022 Nine hundred nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
909023 Nine hundred nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
909024 Nine hundred nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
909025 Nine hundred nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
909026 Nine hundred nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
909027 Nine hundred nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
909028 Nine hundred nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
909029 Nine hundred nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
909030 Nine hundred nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ
909031 Nine hundred nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
909032 Nine hundred nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
909033 Nine hundred nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
909034 Nine hundred nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
909035 Nine hundred nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
909036 Nine hundred nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
909037 Nine hundred nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
909038 Nine hundred nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
909039 Nine hundred nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
909040 Nine hundred nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ
909041 Nine hundred nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
909042 Nine hundred nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
909043 Nine hundred nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
909044 Nine hundred nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
909045 Nine hundred nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
909046 Nine hundred nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
909047 Nine hundred nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
909048 Nine hundred nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
909049 Nine hundred nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
909050 Nine hundred nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
909051 Nine hundred nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
909052 Nine hundred nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
909053 Nine hundred nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
909054 Nine hundred nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
909055 Nine hundred nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
909056 Nine hundred nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
909057 Nine hundred nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
909058 Nine hundred nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
909059 Nine hundred nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
909060 Nine hundred nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ
909061 Nine hundred nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
909062 Nine hundred nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
909063 Nine hundred nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
909064 Nine hundred nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
909065 Nine hundred nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
909066 Nine hundred nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
909067 Nine hundred nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
909068 Nine hundred nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
909069 Nine hundred nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
909070 Nine hundred nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
909071 Nine hundred nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
909072 Nine hundred nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
909073 Nine hundred nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
909074 Nine hundred nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
909075 Nine hundred nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
909076 Nine hundred nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
909077 Nine hundred nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
909078 Nine hundred nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
909079 Nine hundred nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
909080 Nine hundred nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ
909081 Nine hundred nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
909082 Nine hundred nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
909083 Nine hundred nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
909084 Nine hundred nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
909085 Nine hundred nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
909086 Nine hundred nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
909087 Nine hundred nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
909088 Nine hundred nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
909089 Nine hundred nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
909090 Nine hundred nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
909091 Nine hundred nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
909092 Nine hundred nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
909093 Nine hundred nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
909094 Nine hundred nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
909095 Nine hundred nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
909096 Nine hundred nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
909097 Nine hundred nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
909098 Nine hundred nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
909099 Nine hundred nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
909100 Nine hundred nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 909001 ถึง 909100 (Nine hundred nine thousand and one to Nine hundred nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000, 910001-910100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908901-909000, 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100