วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908901 ถึง 909000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908901 ถึง 909000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908901 ถึง 909000 (Nine hundred eight thousand nine hundred and one to Nine hundred nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908901 Nine hundred eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
908902 Nine hundred eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
908903 Nine hundred eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
908904 Nine hundred eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
908905 Nine hundred eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
908906 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
908907 Nine hundred eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
908908 Nine hundred eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
908909 Nine hundred eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
908910 Nine hundred eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
908911 Nine hundred eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908912 Nine hundred eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
908913 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
908914 Nine hundred eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
908915 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
908916 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
908917 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908918 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
908919 Nine hundred eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
908920 Nine hundred eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
908921 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908922 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908923 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908924 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908925 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908926 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908927 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908928 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908929 Nine hundred eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908930 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
908931 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908932 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908933 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908934 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908935 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908936 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908937 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908938 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908939 Nine hundred eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908940 Nine hundred eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
908941 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908942 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908943 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908944 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908945 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908946 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908947 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908948 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908949 Nine hundred eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908950 Nine hundred eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
908951 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908952 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908953 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908954 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908955 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908956 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908957 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908958 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908959 Nine hundred eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908960 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
908961 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908962 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908963 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908964 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908965 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908966 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
908967 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908968 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908969 Nine hundred eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908970 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908971 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908972 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908973 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908974 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908975 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908976 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908977 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908978 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908979 Nine hundred eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908980 Nine hundred eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
908981 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908982 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908983 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908984 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908985 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908986 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908987 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908988 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908989 Nine hundred eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908990 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
908991 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908992 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908993 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908994 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908995 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908996 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908997 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908998 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908999 Nine hundred eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
909000 Nine hundred nine thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908901 ถึง 909000 (Nine hundred eight thousand nine hundred and one to Nine hundred nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900, 909901-910000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908801-908900, 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000