วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908801 ถึง 908900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908801 ถึง 908900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908801 ถึง 908900 (Nine hundred eight thousand eight hundred and one to Nine hundred eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908801 Nine hundred eight thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
908802 Nine hundred eight thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
908803 Nine hundred eight thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
908804 Nine hundred eight thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
908805 Nine hundred eight thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
908806 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
908807 Nine hundred eight thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
908808 Nine hundred eight thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
908809 Nine hundred eight thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
908810 Nine hundred eight thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
908811 Nine hundred eight thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908812 Nine hundred eight thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
908813 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
908814 Nine hundred eight thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
908815 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
908816 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
908817 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908818 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
908819 Nine hundred eight thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
908820 Nine hundred eight thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
908821 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908822 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908823 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908824 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908825 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908826 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908827 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908828 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908829 Nine hundred eight thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908830 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
908831 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908832 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908833 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908834 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908835 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908836 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908837 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908838 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908839 Nine hundred eight thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908840 Nine hundred eight thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
908841 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908842 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908843 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908844 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908845 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908846 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908847 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908848 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908849 Nine hundred eight thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908850 Nine hundred eight thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
908851 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908852 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908853 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908854 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908855 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908856 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908857 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908858 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908859 Nine hundred eight thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908860 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
908861 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908862 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908863 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908864 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908865 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908866 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
908867 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908868 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908869 Nine hundred eight thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908870 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908871 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908872 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908873 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908874 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908875 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908876 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908877 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908878 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908879 Nine hundred eight thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908880 Nine hundred eight thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
908881 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908882 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908883 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908884 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908885 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908886 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908887 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908888 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908889 Nine hundred eight thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908890 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
908891 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908892 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908893 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908894 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908895 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908896 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908897 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908898 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908899 Nine hundred eight thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908900 Nine hundred eight thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908801 ถึง 908900 (Nine hundred eight thousand eight hundred and one to Nine hundred eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800, 909801-909900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908701-908800, 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900