วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908701 ถึง 908800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908701 ถึง 908800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908701 ถึง 908800 (Nine hundred eight thousand seven hundred and one to Nine hundred eight thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908701 Nine hundred eight thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
908702 Nine hundred eight thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
908703 Nine hundred eight thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
908704 Nine hundred eight thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
908705 Nine hundred eight thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
908706 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
908707 Nine hundred eight thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
908708 Nine hundred eight thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
908709 Nine hundred eight thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
908710 Nine hundred eight thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
908711 Nine hundred eight thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908712 Nine hundred eight thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
908713 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
908714 Nine hundred eight thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
908715 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
908716 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
908717 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908718 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
908719 Nine hundred eight thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
908720 Nine hundred eight thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
908721 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908722 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908723 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908724 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908725 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908726 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908727 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908728 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908729 Nine hundred eight thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908730 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
908731 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908732 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908733 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908734 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908735 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908736 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908737 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908738 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908739 Nine hundred eight thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908740 Nine hundred eight thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
908741 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908742 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908743 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908744 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908745 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908746 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908747 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908748 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908749 Nine hundred eight thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908750 Nine hundred eight thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
908751 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908752 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908753 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908754 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908755 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908756 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908757 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908758 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908759 Nine hundred eight thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908760 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
908761 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908762 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908763 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908764 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908765 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908766 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
908767 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908768 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908769 Nine hundred eight thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908770 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908771 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908772 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908773 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908774 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908775 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908776 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908777 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908778 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908779 Nine hundred eight thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908780 Nine hundred eight thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
908781 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908782 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908783 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908784 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908785 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908786 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908787 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908788 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908789 Nine hundred eight thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908790 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
908791 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908792 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908793 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908794 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908795 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908796 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908797 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908798 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908799 Nine hundred eight thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908800 Nine hundred eight thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908701 ถึง 908800 (Nine hundred eight thousand seven hundred and one to Nine hundred eight thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700, 909701-909800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908601-908700, 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800