วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908601 ถึง 908700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908601 ถึง 908700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908601 ถึง 908700 (Nine hundred eight thousand six hundred and one to Nine hundred eight thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908601 Nine hundred eight thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
908602 Nine hundred eight thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
908603 Nine hundred eight thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
908604 Nine hundred eight thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
908605 Nine hundred eight thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
908606 Nine hundred eight thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
908607 Nine hundred eight thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
908608 Nine hundred eight thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
908609 Nine hundred eight thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
908610 Nine hundred eight thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
908611 Nine hundred eight thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908612 Nine hundred eight thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
908613 Nine hundred eight thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
908614 Nine hundred eight thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
908615 Nine hundred eight thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
908616 Nine hundred eight thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
908617 Nine hundred eight thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908618 Nine hundred eight thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
908619 Nine hundred eight thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
908620 Nine hundred eight thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
908621 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908622 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908623 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908624 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908625 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908626 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908627 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908628 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908629 Nine hundred eight thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908630 Nine hundred eight thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
908631 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908632 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908633 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908634 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908635 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908636 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908637 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908638 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908639 Nine hundred eight thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908640 Nine hundred eight thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
908641 Nine hundred eight thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908642 Nine hundred eight thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908643 Nine hundred eight thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908644 Nine hundred eight thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908645 Nine hundred eight thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908646 Nine hundred eight thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908647 Nine hundred eight thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908648 Nine hundred eight thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908649 Nine hundred eight thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908650 Nine hundred eight thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
908651 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908652 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908653 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908654 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908655 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908656 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908657 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908658 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908659 Nine hundred eight thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908660 Nine hundred eight thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
908661 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908662 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908663 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908664 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908665 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908666 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
908667 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908668 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908669 Nine hundred eight thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908670 Nine hundred eight thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908671 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908672 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908673 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908674 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908675 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908676 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908677 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908678 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908679 Nine hundred eight thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908680 Nine hundred eight thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
908681 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908682 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908683 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908684 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908685 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908686 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908687 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908688 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908689 Nine hundred eight thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908690 Nine hundred eight thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
908691 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908692 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908693 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908694 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908695 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908696 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908697 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908698 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908699 Nine hundred eight thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908700 Nine hundred eight thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908601 ถึง 908700 (Nine hundred eight thousand six hundred and one to Nine hundred eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600, 909601-909700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908501-908600, 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700