วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908501 ถึง 908600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908501 ถึง 908600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908501 ถึง 908600 (Nine hundred eight thousand five hundred and one to Nine hundred eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908501 Nine hundred eight thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
908502 Nine hundred eight thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
908503 Nine hundred eight thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
908504 Nine hundred eight thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
908505 Nine hundred eight thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
908506 Nine hundred eight thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
908507 Nine hundred eight thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
908508 Nine hundred eight thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
908509 Nine hundred eight thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
908510 Nine hundred eight thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
908511 Nine hundred eight thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908512 Nine hundred eight thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
908513 Nine hundred eight thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
908514 Nine hundred eight thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
908515 Nine hundred eight thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
908516 Nine hundred eight thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
908517 Nine hundred eight thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908518 Nine hundred eight thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
908519 Nine hundred eight thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
908520 Nine hundred eight thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
908521 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908522 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908523 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908524 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908525 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908526 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908527 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908528 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908529 Nine hundred eight thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908530 Nine hundred eight thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
908531 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908532 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908533 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908534 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908535 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908536 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908537 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908538 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908539 Nine hundred eight thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908540 Nine hundred eight thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
908541 Nine hundred eight thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908542 Nine hundred eight thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908543 Nine hundred eight thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908544 Nine hundred eight thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908545 Nine hundred eight thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908546 Nine hundred eight thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908547 Nine hundred eight thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908548 Nine hundred eight thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908549 Nine hundred eight thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908550 Nine hundred eight thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
908551 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908552 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908553 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908554 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908555 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908556 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908557 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908558 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908559 Nine hundred eight thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908560 Nine hundred eight thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
908561 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908562 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908563 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908564 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908565 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908566 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
908567 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908568 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908569 Nine hundred eight thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908570 Nine hundred eight thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908571 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908572 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908573 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908574 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908575 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908576 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908577 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908578 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908579 Nine hundred eight thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908580 Nine hundred eight thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
908581 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908582 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908583 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908584 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908585 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908586 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908587 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908588 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908589 Nine hundred eight thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908590 Nine hundred eight thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
908591 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908592 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908593 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908594 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908595 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908596 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908597 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908598 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908599 Nine hundred eight thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908600 Nine hundred eight thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908501 ถึง 908600 (Nine hundred eight thousand five hundred and one to Nine hundred eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500, 909501-909600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908401-908500, 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600