วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908401 ถึง 908500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908401 ถึง 908500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908401 ถึง 908500 (Nine hundred eight thousand four hundred and one to Nine hundred eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908401 Nine hundred eight thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
908402 Nine hundred eight thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
908403 Nine hundred eight thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
908404 Nine hundred eight thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
908405 Nine hundred eight thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
908406 Nine hundred eight thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
908407 Nine hundred eight thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
908408 Nine hundred eight thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
908409 Nine hundred eight thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
908410 Nine hundred eight thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
908411 Nine hundred eight thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908412 Nine hundred eight thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
908413 Nine hundred eight thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
908414 Nine hundred eight thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
908415 Nine hundred eight thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
908416 Nine hundred eight thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
908417 Nine hundred eight thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908418 Nine hundred eight thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
908419 Nine hundred eight thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
908420 Nine hundred eight thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
908421 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908422 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908423 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908424 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908425 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908426 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908427 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908428 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908429 Nine hundred eight thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908430 Nine hundred eight thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
908431 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908432 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908433 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908434 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908435 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908436 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908437 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908438 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908439 Nine hundred eight thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908440 Nine hundred eight thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
908441 Nine hundred eight thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908442 Nine hundred eight thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908443 Nine hundred eight thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908444 Nine hundred eight thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908445 Nine hundred eight thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908446 Nine hundred eight thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908447 Nine hundred eight thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908448 Nine hundred eight thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908449 Nine hundred eight thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908450 Nine hundred eight thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
908451 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908452 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908453 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908454 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908455 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908456 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908457 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908458 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908459 Nine hundred eight thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908460 Nine hundred eight thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
908461 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908462 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908463 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908464 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908465 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908466 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
908467 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908468 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908469 Nine hundred eight thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908470 Nine hundred eight thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908471 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908472 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908473 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908474 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908475 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908476 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908477 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908478 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908479 Nine hundred eight thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908480 Nine hundred eight thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
908481 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908482 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908483 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908484 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908485 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908486 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908487 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908488 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908489 Nine hundred eight thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908490 Nine hundred eight thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
908491 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908492 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908493 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908494 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908495 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908496 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908497 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908498 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908499 Nine hundred eight thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908500 Nine hundred eight thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908401 ถึง 908500 (Nine hundred eight thousand four hundred and one to Nine hundred eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400, 909401-909500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908301-908400, 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500