วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908301 ถึง 908400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908301 ถึง 908400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908301 ถึง 908400 (Nine hundred eight thousand three hundred and one to Nine hundred eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908301 Nine hundred eight thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
908302 Nine hundred eight thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
908303 Nine hundred eight thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
908304 Nine hundred eight thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
908305 Nine hundred eight thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
908306 Nine hundred eight thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
908307 Nine hundred eight thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
908308 Nine hundred eight thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
908309 Nine hundred eight thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
908310 Nine hundred eight thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
908311 Nine hundred eight thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908312 Nine hundred eight thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
908313 Nine hundred eight thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
908314 Nine hundred eight thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
908315 Nine hundred eight thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
908316 Nine hundred eight thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
908317 Nine hundred eight thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908318 Nine hundred eight thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
908319 Nine hundred eight thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
908320 Nine hundred eight thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
908321 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908322 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908323 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908324 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908325 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908326 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908327 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908328 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908329 Nine hundred eight thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908330 Nine hundred eight thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
908331 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908332 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908333 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908334 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908335 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908336 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908337 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908338 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908339 Nine hundred eight thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908340 Nine hundred eight thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
908341 Nine hundred eight thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908342 Nine hundred eight thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908343 Nine hundred eight thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908344 Nine hundred eight thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908345 Nine hundred eight thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908346 Nine hundred eight thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908347 Nine hundred eight thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908348 Nine hundred eight thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908349 Nine hundred eight thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908350 Nine hundred eight thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
908351 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908352 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908353 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908354 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908355 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908356 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908357 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908358 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908359 Nine hundred eight thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908360 Nine hundred eight thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
908361 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908362 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908363 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908364 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908365 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908366 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
908367 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908368 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908369 Nine hundred eight thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908370 Nine hundred eight thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908371 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908372 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908373 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908374 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908375 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908376 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908377 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908378 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908379 Nine hundred eight thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908380 Nine hundred eight thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
908381 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908382 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908383 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908384 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908385 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908386 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908387 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908388 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908389 Nine hundred eight thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908390 Nine hundred eight thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
908391 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908392 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908393 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908394 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908395 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908396 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908397 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908398 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908399 Nine hundred eight thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908400 Nine hundred eight thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908301 ถึง 908400 (Nine hundred eight thousand three hundred and one to Nine hundred eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300, 909301-909400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908201-908300, 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400