วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908201 ถึง 908300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908201 ถึง 908300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908201 ถึง 908300 (Nine hundred eight thousand two hundred and one to Nine hundred eight thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908201 Nine hundred eight thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
908202 Nine hundred eight thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
908203 Nine hundred eight thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
908204 Nine hundred eight thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
908205 Nine hundred eight thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
908206 Nine hundred eight thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
908207 Nine hundred eight thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
908208 Nine hundred eight thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
908209 Nine hundred eight thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
908210 Nine hundred eight thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
908211 Nine hundred eight thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908212 Nine hundred eight thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
908213 Nine hundred eight thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
908214 Nine hundred eight thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
908215 Nine hundred eight thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
908216 Nine hundred eight thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
908217 Nine hundred eight thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908218 Nine hundred eight thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
908219 Nine hundred eight thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
908220 Nine hundred eight thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
908221 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908222 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908223 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908224 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908225 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908226 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908227 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908228 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908229 Nine hundred eight thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908230 Nine hundred eight thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
908231 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908232 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908233 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908234 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908235 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908236 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908237 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908238 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908239 Nine hundred eight thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908240 Nine hundred eight thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
908241 Nine hundred eight thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908242 Nine hundred eight thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908243 Nine hundred eight thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908244 Nine hundred eight thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908245 Nine hundred eight thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908246 Nine hundred eight thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908247 Nine hundred eight thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908248 Nine hundred eight thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908249 Nine hundred eight thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908250 Nine hundred eight thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
908251 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908252 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908253 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908254 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908255 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908256 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908257 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908258 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908259 Nine hundred eight thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908260 Nine hundred eight thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
908261 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908262 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908263 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908264 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908265 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908266 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
908267 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908268 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908269 Nine hundred eight thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908270 Nine hundred eight thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908271 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908272 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908273 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908274 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908275 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908276 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908277 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908278 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908279 Nine hundred eight thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908280 Nine hundred eight thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
908281 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908282 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908283 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908284 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908285 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908286 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908287 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908288 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908289 Nine hundred eight thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908290 Nine hundred eight thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
908291 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908292 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908293 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908294 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908295 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908296 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908297 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908298 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908299 Nine hundred eight thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908300 Nine hundred eight thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908201 ถึง 908300 (Nine hundred eight thousand two hundred and one to Nine hundred eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200, 909201-909300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908101-908200, 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300