วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908101 ถึง 908200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908101 ถึง 908200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908101 ถึง 908200 (Nine hundred eight thousand one hundred and one to Nine hundred eight thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908101 Nine hundred eight thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
908102 Nine hundred eight thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
908103 Nine hundred eight thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
908104 Nine hundred eight thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
908105 Nine hundred eight thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
908106 Nine hundred eight thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
908107 Nine hundred eight thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
908108 Nine hundred eight thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
908109 Nine hundred eight thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
908110 Nine hundred eight thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
908111 Nine hundred eight thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
908112 Nine hundred eight thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
908113 Nine hundred eight thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
908114 Nine hundred eight thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
908115 Nine hundred eight thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
908116 Nine hundred eight thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
908117 Nine hundred eight thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
908118 Nine hundred eight thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
908119 Nine hundred eight thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
908120 Nine hundred eight thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
908121 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
908122 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
908123 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
908124 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
908125 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
908126 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
908127 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
908128 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
908129 Nine hundred eight thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
908130 Nine hundred eight thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
908131 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
908132 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
908133 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
908134 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
908135 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
908136 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
908137 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
908138 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
908139 Nine hundred eight thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
908140 Nine hundred eight thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
908141 Nine hundred eight thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
908142 Nine hundred eight thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
908143 Nine hundred eight thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
908144 Nine hundred eight thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
908145 Nine hundred eight thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
908146 Nine hundred eight thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
908147 Nine hundred eight thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
908148 Nine hundred eight thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
908149 Nine hundred eight thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
908150 Nine hundred eight thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
908151 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
908152 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
908153 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
908154 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
908155 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
908156 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
908157 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
908158 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
908159 Nine hundred eight thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
908160 Nine hundred eight thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
908161 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
908162 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
908163 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
908164 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
908165 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
908166 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
908167 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
908168 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
908169 Nine hundred eight thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
908170 Nine hundred eight thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
908171 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908172 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
908173 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
908174 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
908175 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
908176 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
908177 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908178 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
908179 Nine hundred eight thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
908180 Nine hundred eight thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
908181 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
908182 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
908183 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
908184 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
908185 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
908186 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
908187 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
908188 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
908189 Nine hundred eight thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
908190 Nine hundred eight thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
908191 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
908192 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
908193 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
908194 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
908195 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
908196 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
908197 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
908198 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
908199 Nine hundred eight thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908200 Nine hundred eight thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908101 ถึง 908200 (Nine hundred eight thousand one hundred and one to Nine hundred eight thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100, 909101-909200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 908001-908100, 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200